srisri bhubaneswar sadhubabar abirbhab tithi baro tirodhan tithilo gabeshana ahan

Print Friendly
Uttam Singha
New York
8.8.2011
thota dhoruni: ikara ehanara cingnanghana dehiya pakarekurai unite pare! beliga munede nikulera ere cira satya katha ehanala yesade tarka karanirata kittau nei. thika asade kuna agara jarama ba dau asi, esade leppa bishaya ahanalate kitara gabeshana? payalaka marela pattama ahana ding, mi ujjisuta asbina mahara 1 tarikha 1377 mari (bangabda), ireiradina, kintu ujjisu tarikhahanara ingreji cumpa tarikhahana (18 septembara 1970) mate nuvariya yyama besepa aila. skule bharti karatega anumana kariya jarama tarikha ahana dila. ahane mara jarama sanada, pasaporta, bara siksha sanada habbita nabbe jarama tarikhahana tilaila, cumase ahana hudda mara kathihata thaila. abasya bangladesara siksha sanade nabbe jarama dina denara lai ahanau asega! kintu mara bishaya ahante huttume hara napeiya. mi ceiluta, marata hudda nagai. ye kona purana aitihasika bharatiya (panjira) tarikha atara ingreji baro ingreji tarikhara bharatiya tarikha ata huru-muru gabeshana kariya lepakarani lagera, yadi cumakare ingreji baro bharatiya, dbiyahana tarikha ikariya na thaile. ami panji bulate bangla tharala ikaresi panjira gaje purapuri nirbhara arang. mara mure paka kaila. nanana lerika leisu pakariya lamitega amara tharara saphatavyara panji? linakhata karalu.
srisri bhubanesbara sadhubabara abirbhaba tithi baro tirodhana tithila amara samaje pracalita nabe nabe tarikha dehiya anthakapa nuninei ahanau lagera. nakkare dibang, srisri bhubanesbara sadhubabara abirbhaba baro tirobhabara tarikhahana badalanira ka nabe, jyortira baijnanika bhabe pracalita nabe nabe tarikhetta cumpa tarikhahana bisariya nikalani ahanai e ikara ehanara avaipa ninapahana. gabeshana ehanara lala cumara ka mi nikhila bishnupriya manipuri mahasabha bara srisri bhubanesbara sadhuthakura sebasrama-ra millena cauri.

srisri bhubanesbara sadhubabara abirbhaba tithi:
beligara hisabala dharale 365 dina 15 danda 31 pala bara 31.4 bipale basara (saura/sabana basara) ahana anyabede julakagara hisabala dharale 29 dina 31 danda bara 50 pale candra maha ahana, esade 12 hana maha tatha 354 dina bara 22 danda (sutrah sri suryya siddhanta) ile samabatsari (soma = julaka/candra + basara) ahana.
sadhupurusha habbira jarama ba marana dina samabatsarira hisabala palana karani ara. ahanala amiyau srisri bhubanesbara sadhubabara abirbhaba tithi hisabe hari basara minalara (julakara/paharara) paragata? dbitiya tithi ba bhatridbitiya dina ehanare jabara dau ningpa dinahana kariya palana kariya bhakti kariyara. bhatridbitiya tithita sadhubaba arbibhuta ase ahanata karatau kuna bitarka nei, kintu tarikhahanate ami nanana jagata nanana tarikha peyara.

payalaka ceika sadhubaba pratishthita sri gobindabadi, nabadbipara veba saitahanata (http://www.gobindabari.com/index.php/founder.html), ahanata matesi 10 karttika 1277 mari, bhatridbitiya. tarikha ehana ingreji ba khrishtiya tarikhe silkarale dekharang 26 aktobara 1870 buliya.

pramanah1277 marira bangla panji ceika (sutrah puratana panjika, prathama khanda -sricandra bidhyanidhi, 1311 sala, panji ehana sangrakshita ase kalakatara the riam Krishan ngission institute of Culture, library, acc. no: 92730, Class no: 5.29.23/shhri), ehata tarikha tithi dbiyahata milila.

prishtha 1035 prishtha 1036

anyabede http://bishnupriyamanipuri.blogspot.com/2007/09/sri-sri-bhubaneshwar-thakur.htmlīxzz1EGdPUU6E saita ehanata matesi 26th October, 1871 yehana silkarale dekharang 10 karttika 1278 mari, sakalasena, minalara paraga, tiradasi tithi buliya.

pramanah 1871 khrishtabdara ingrejila ikaresi panji ahana ceika (sutrah 100 years’ indian Calendar by nagjivan naneshji nethabhai, 2ndEdition, 1926, panji ehanau sangrakshita ase kalakatara the riam Krishan ngission institute of Culture, library, 108 nang patara 26 aktobara 1871 khrishtabdara lainahata (rana dagala) ceika, bingedetta 4 bara 5 nang kalame matesi 13 ba sh13 arthat sukla 13 ba trayodasi, 6nang kalame matesi 10 karttika 1278 mari)- ehata tarikha milila, kintu tithi na cumaila.

emataga ceika amara tharara saphatavyara panji?-e kihana materah

habbita bibecana karale srisri bhubanesbara sadhubabara subha abirbhaba dinahanah 10 karttika 1277 mari, bhatridbitiya, 26 aktobara 1870 khrishtabda ahanai cumase buliya lepakaranira heica thaila.

srisri bhubanesbara sadhubabara tirodhana tithi:
sadhubabara tirodhana dina ahanau nanana jagata nanana tarikha ikaresi. ami payalakai alocana karalang sadhupurusha marana dina samabatsarira hisabala palana karani ara buliya. ahane amarata age harapani lagatai sadhubabara tirodhana tithihana kumpaga? gaudiya baishnaba samaje habitta yyakaratara panjihana ailatai srisriradhakundatta nikulera ?bratotsaba-nirnaya-panjika?. ahanara ye kona basarara panjika ceileu yyakaratai mi 1414 marira pata duhana ehata dilu. 11nang patata deharang, sadhubabara tirodhana tithihana srabana suklapaksha pratipada buliya, baro 1414 marita samabatsarihana pariseta 27 srabana, 13 agashta.

malatahana 11 nang pata
  1. emataga ceika sadhubaba pratishthita sri gobindabadi, nabadbipara veba saitahanata (http://www.gobindabari.com/index.php/founder.html), ahanata matesi tirodhana dinahana 1936 01 shravan ngonday after 1.45 dng time; saita ahanata arakau matesi sadhubaba 71 basara bayase daura khaya pase buliya. 1277 marita (bangabda) 71 basara yoga karale arata 1348 mari. ataile 1348 marira 1 haona, na ehante cuma nara, kidiya bulle dina ahanara barahana sakalasena, tithihana nabami baro ingreji 17 julai 1941 khrishtabdata parera. ataile cana thaka 1936 khrishtabdara panjihana. au basara 1 haona 1343 mari, parerata irei, caturadasi, baro ingreji 17 julai 1936 khrishtabdata. epeita tarikha basara milila, kintu tithi bara na milila baro sadhubaba 71 basara bayaseu dau nase.
  2. 2003 khrishtabdata prakasita, sunila kumara singha girakara “an illustrated dictorial shtory in Bishnupriya ngnaipuri shhi shri Bhubaneswarsadhu thakur” (sutra: http://sunilartblog.wordpress.com/category/an-illustrated-pictorial-story-on-sri-sri-bhubaneswar-sadhu-thakur/page/2/) lerikahanara mate 1343 sanara 1la srabana somabara sukla pratipada tithita sadhubaba dau ase buliya, agara angsata matalu ye 1343 sanara 1la srabana aratai irei, caturadasi. ahane tarikha ehana cumanaise.

  1. thangnata ceika, http://bishnupriyamanipuri.blogspot.com/2007/09/sri-sri-bhubaneshwar-thakur.htmlīxzz1EGdPUU6E, saita ehanata matesi 17th nuly 1940 khrishtabdata sadhubaba dau ase buliya. yehana silkarale dekharang 1 haona 1347 mari, inasainasa, julakara paraga, tiradasi buliya. baro sadhubaba 69 basara bayase dau ase buliya. ami age lepakaralang 1870 khrishtabdata sadhubaba abirbhaba ase buliya. ahane tirodhanara basarahana 1870+69 =1939 ana thaka. ahane mate pariya basarahana baro barahana na milila. emataga ceika 1939 khrishtabdara panjihana. au basarara 1 haona 1346 mari, tithihana minalara paraga pratipada, barahana ningthaukapa, baro ingreji 17 julai 1939 ere tarikha ehanara bara, tithi, basara milera baro sadhubaba 69 bayase dau ase katha ahanau milera.
  2. 1939 khrishtabdara veba panji ahana … http://www.prokerala.com/general/calendar/hinducalendar.php?year=1939&mon=asvina&la=hi&sb=

  1. lamitega ceika amara tharara saphatavyara panji-ra skrinasata ahana:

ta thakaya srisri bhubanesbara sadhubabara tirodhana dinahanah 1 haona 1346 mari, sukla (minalara para) pratipada, ingreji 17 julai 1939 khrishtabda ahanai cumase buliya lepakaranira heica thaila.

abirbhaba/tirodhana tithi kisade lepakaranih

1. beliga nikulanira 4 danda (1 danda = 24 minita) age tithihana akarale audina tithihana palana aitai naile pichara dine.
2. dbidina hapadiya tithi ahana parale pichara dine tithi ahana palana aitai.
3. malamase kona tithi parale, au mahata palana naya, tithihana pichara sengpa mahara minalara para (sukla) baro abirbhabara ka dbitiya, tirodhanaraka pratipada tithi ilaya dibasa (sambatsari) hana palana aitai.
1277 (bangabda) marira, bhatridbitiyata sadhubabara abirbhaba aile thangnakara basara 1277 marira bhatridbitiyata sadhubabara? 1ma abirbhaba tithi aitai e hisaba ehanala tale 1-200tama abirbhaba tithira tarikha dena aila.

1 srisri bhubanesbara sadhubabara 1tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1278 mari, leipakapa, saura: 30 karttika, candra: 2 damodara maha, 1793 sakabda /1928 bikrama sambat, ingreji: 14 nabhembara 1871| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
2 srisri bhubanesbara sadhubabara 2tama abirbhaba tithi| 19 karttika 1279 mari, lamuising, saura: 20 karttika, candra: 2 damodara maha, 1794 sakabda /1929 bikrama sambat, ingreji: 3 nabhembara 1872| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
3 srisri bhubanesbara sadhubabara 3tama abirbhaba tithi| 8 karttika 1280 mari, sakalasena, saura: 9 karttika, candra: 2 damodara maha, 1795 sakabda /1930 bikrama sambat, ingreji: 23 aktobara 1873| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
4 srisri bhubanesbara sadhubabara 4tama abirbhaba tithi| 26 karttika 1281 mari, inasainasa, saura: 27 karttika, candra: 2 damodara maha, 1796 sakabda /1931 bikrama sambat, ingreji: 11 nabhembara 1874| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
5 srisri bhubanesbara sadhubabara 5tama abirbhaba tithi| 15 karttika 1282 mari, lamuising, saura: 16 karttika, candra: 2 damodara maha, 1797 sakabda /1932 bikrama sambat, ingreji: 31 aktobara 1875| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
6 srisri bhubanesbara sadhubabara 6tama abirbhaba tithi| 4 karttika 1283 mari, sakalasena, saura: 5 karttika, candra: 2 damodara maha, 1798 sakabda /1933 bikrama sambat, ingreji: 19 aktobara 1876| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
7 srisri bhubanesbara sadhubabara 7tama abirbhaba tithi| 23 karttika 1284 mari, inasainasa, saura: 24 karttika, candra: 2 damodara maha, 1799 sakabda /1934 bikrama sambat, ingreji: 7 nabhembara 1877| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
8 srisri bhubanesbara sadhubabara 8tama abirbhaba tithi| 11 karttika 1285 mari, lamuising, saura: 12 karttika, candra: 2 damodara maha, 1800 sakabda /1935 bikrama sambat, ingreji: 27 aktobara 1878| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
9 srisri bhubanesbara sadhubabara 9tama abirbhaba tithi| 1 karttika 1286 mari, irei, saura: 2 karttika, candra: 2 padmanabha maha, 1801 sakabda /1936 bikrama sambat, ingreji: 17 aktobara 1879| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
10 srisri bhubanesbara sadhubabara 10tama abirbhaba tithi| 20 karttika 1287 mari, sakalasena, saura: 21 karttika, candra: 2 damodara maha, 1802 sakabda /1937 bikrama sambat, ingreji: 4 nabhembara 1880| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
11 srisri bhubanesbara sadhubabara 11tama abirbhaba tithi| 10 karttika 1288 mari, leipakapa, saura: 11 karttika, candra: 2 damodara maha, 1803 sakabda /1938 bikrama sambat, ingreji: 25 aktobara 1881| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
12 srisri bhubanesbara sadhubabara 12tama abirbhaba tithi| 27 karttika 1289 mari, lamuising, saura: 28 karttika, candra: 2 damodara maha, 1804 sakabda /1939 bikrama sambat, ingreji: 12 nabhembara 1882| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
13 srisri bhubanesbara sadhubabara 13tama abirbhaba tithi| 17 karttika 1290 mari, irei, saura: 18 karttika, candra: 2 damodara maha, 1805 sakabda /1940 bikrama sambat, ingreji: 2 nabhembara 1883| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
14 srisri bhubanesbara sadhubabara 14tama abirbhaba tithi| 6 karttika 1291 mari, leipakapa, saura: 7 karttika, candra: 2 damodara maha, 1806 sakabda /1941 bikrama sambat, ingreji: 21 aktobara 1884| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
15 srisri bhubanesbara sadhubabara 15tama abirbhaba tithi| 24 karttika 1292 mari, lamuising, saura: 25 karttika, candra: 2 damodara maha, 1807 sakabda /1942 bikrama sambat, ingreji: 8 nabhembara 1885| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
16 srisri bhubanesbara sadhubabara 16tama abirbhaba tithi| 13 karttika 1293 mari, irei, saura: 14 karttika, candra: 2 damodara maha, 1808 sakabda /1943 bikrama sambat, ingreji: 29 aktobara 1886| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
17 srisri bhubanesbara sadhubabara 17tama abirbhaba tithi| 2 karttika 1294 mari, leipakapa, saura: 3 karttika, candra: 2 damodara maha, 1809 sakabda /1944 bikrama sambat, ingreji: 18 aktobara 1887| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
18 srisri bhubanesbara sadhubabara 18tama abirbhaba tithi| 21 karttika 1295 mari, ningthaukapa, saura: 22 karttika, candra: 2 damodara maha, 1810 sakabda /1945 bikrama sambat, ingreji: 5 nabhembara 1888| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
19 srisri bhubanesbara sadhubabara 19tama abirbhaba tithi| 11 karttika 1296 mari, thangca, saura: 12 karttika, candra: 2 damodara maha, 1811 sakabda /1946 bikrama sambat, ingreji: 26 aktobara 1889| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
20 srisri bhubanesbara sadhubabara 20tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1297 mari, irei, saura: 30 karttika, candra: 2 damodara maha, 1812 sakabda /1947 bikrama sambat, ingreji: 14 nabhembara 1890| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: balaba| yoga: atiganda
21 srisri bhubanesbara sadhubabara 21tama abirbhaba tithi| 18 karttika 1298 mari, leipakapa, saura: 19 karttika, candra: 2 damodara maha, 1813 sakabda /1948 bikrama sambat, ingreji: 3 nabhembara 1891| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
22 srisri bhubanesbara sadhubabara 22tama abirbhaba tithi| 7 karttika 1299 mari, thangca, saura: 8 karttika, candra: 2 damodara maha, 1814 sakabda /1949 bikrama sambat, ingreji: 22 aktobara 1892| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
23 srisri bhubanesbara sadhubabara 23tama abirbhaba tithi| 25 karttika 1300 mari, irei, saura: 26 karttika, candra: 2 damodara maha, 1815 sakabda /1950 bikrama sambat, ingreji: 10 nabhembara 1893| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
24 srisri bhubanesbara sadhubabara 24tama abirbhaba tithi| 14 karttika 1301 mari, leipakapa, saura: 15 karttika, candra: 2 damodara maha, 1816 sakabda /1951 bikrama sambat, ingreji: 30 aktobara 1894| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
25 srisri bhubanesbara sadhubabara 25tama abirbhaba tithi| 4 karttika 1302 mari, lamuising, saura: 5 karttika, candra: 2 damodara maha, 1817 sakabda /1952 bikrama sambat, ingreji: 20 aktobara 1895| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
26 srisri bhubanesbara sadhubabara 26tama abirbhaba tithi| 23 karttika 1303 mari, thangca, saura: 24 karttika, candra: 2 damodara maha, 1818 sakabda /1953 bikrama sambat, ingreji: 7 nabhembara 1896| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
27 srisri bhubanesbara sadhubabara 27tama abirbhaba tithi| 11 karttika 1304 mari, inasainasa, saura: 12 karttika, candra: 2 damodara maha, 1819 sakabda /1954 bikrama sambat, ingreji: 27 aktobara 1897| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
28 srisri bhubanesbara sadhubabara 28tama abirbhaba tithi| 1 karttika 1305 mari, ningthaukapa, saura: 2 karttika, candra: 2 padmanabha maha, 1820 sakabda /1955 bikrama sambat, ingreji: 17 aktobara 1898| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: kaulaba| yoga: priti
29 srisri bhubanesbara sadhubabara 29tama abirbhaba tithi| 20 karttika 1306 mari, lamuising, saura: 21 karttika, candra: 2 damodara maha, 1821 sakabda /1956 bikrama sambat, ingreji: 5 nabhembara 1899| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
30 srisri bhubanesbara sadhubabara 30tama abirbhaba tithi| 9 karttika 1307 mari, sakalasena, saura: 10 karttika, candra: 2 damodara maha, 1822 sakabda /1957 bikrama sambat, ingreji: 25 aktobara 1900| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
31 srisri bhubanesbara sadhubabara 31tama abirbhaba tithi| 27 karttika 1308 mari, inasainasa, saura: 28 karttika, candra: 2 damodara maha, 1823 sakabda /1958 bikrama sambat, ingreji: 13 nabhembara 1901| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
32 srisri bhubanesbara sadhubabara 32tama abirbhaba tithi| 16 karttika 1309 mari, lamuising, saura: 17 karttika, candra: 2 damodara maha, 1824 sakabda /1959 bikrama sambat, ingreji: 2 nabhembara 1902| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
33 srisri bhubanesbara sadhubabara 33tama abirbhaba tithi| 5 karttika 1310 mari, sakalasena, saura: 6 karttika, candra: 2 damodara maha, 1825 sakabda /1960 bikrama sambat, ingreji: 22 aktobara 1903| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: priti
34 srisri bhubanesbara sadhubabara 34tama abirbhaba tithi| 24 karttika 1311 mari, inasainasa, saura: 25 karttika, candra: 2 damodara maha, 1826 sakabda /1961 bikrama sambat, ingreji: 9 nabhembara 1904| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
35 srisri bhubanesbara sadhubabara 35tama abirbhaba tithi| 13 karttika 1312 mari, ningthaukapa, saura: 14 karttika, candra: 2 damodara maha, 1827 sakabda /1962 bikrama sambat, ingreji: 30 aktobara 1905| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
36 srisri bhubanesbara sadhubabara 36tama abirbhaba tithi| 2 karttika 1313 mari, irei, saura: 3 karttika, candra: 2 damodara maha, 1828 sakabda /1963 bikrama sambat, ingreji: 19 aktobara 1906| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
37 srisri bhubanesbara sadhubabara 37tama abirbhaba tithi| 21 karttika 1314 mari, sakalasena, saura: 22 karttika, candra: 2 damodara maha, 1829 sakabda /1964 bikrama sambat, ingreji: 7 nabhembara 1907| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
38 srisri bhubanesbara sadhubabara 38tama abirbhaba tithi| 11 karttika 1315 mari, leipakapa, saura: 12 karttika, candra: 2 damodara maha, 1830 sakabda /1965 bikrama sambat, ingreji: 27 aktobara 1908| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
39 srisri bhubanesbara sadhubabara 39tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1316 mari, ningthaukapa, saura: 30 karttika, candra: 2 damodara maha, 1831 sakabda /1966 bikrama sambat, ingreji: 15 nabhembara 1909| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: sukarma
40 srisri bhubanesbara sadhubabara 40tama abirbhaba tithi| 18 karttika 1317 mari, irei, saura: 19 karttika, candra: 2 damodara maha, 1832 sakabda /1967 bikrama sambat, ingreji: 4 nabhembara 1910| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
41 srisri bhubanesbara sadhubabara 41tama abirbhaba tithi| 7 karttika 1318 mari, leipakapa, saura: 8 karttika, candra: 2 damodara maha, 1833 sakabda /1968 bikrama sambat, ingreji: 24 aktobara 1911| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
42 srisri bhubanesbara sadhubabara 42tama abirbhaba tithi| 26 karttika 1319 mari, ningthaukapa, saura: 27 karttika, candra: 2 damodara maha, 1834 sakabda /1969 bikrama sambat, ingreji: 11 nabhembara 1912| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
43 srisri bhubanesbara sadhubabara 43tama abirbhaba tithi| 14 karttika 1320 mari, irei, saura: 15 karttika, candra: 2 damodara maha, 1835 sakabda /1970 bikrama sambat, ingreji: 31 aktobara 1913| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
44 srisri bhubanesbara sadhubabara 44tama abirbhaba tithi| 4 karttika 1321 mari, inasainasa, saura: 5 karttika, candra: 2 damodara maha, 1836 sakabda /1971 bikrama sambat, ingreji: 21 aktobara 1914| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
45 srisri bhubanesbara sadhubabara 45tama abirbhaba tithi| 23 karttika 1322 mari, leipakapa, saura: 24 karttika, candra: 2 damodara maha, 1837 sakabda /1972 bikrama sambat, ingreji: 9 nabhembara 1915| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
46 srisri bhubanesbara sadhubabara 46tama abirbhaba tithi| 12 karttika 1323 mari, thangca, saura: 13 karttika, candra: 2 damodara maha, 1838 sakabda /1973 bikrama sambat, ingreji: 28 aktobara 1916| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
47 srisri bhubanesbara sadhubabara 47tama abirbhaba tithi| 1 karttika 1324 mari, sakalasena, saura: 2 karttika, candra: 2 padmanabha maha, 1839 sakabda /1974 bikrama sambat, ingreji: 18 aktobara 1917| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: priti
48 srisri bhubanesbara sadhubabara 48tama abirbhaba tithi| 19 karttika 1325 mari, leipakapa, saura: 20 karttika, candra: 2 damodara maha, 1840 sakabda /1975 bikrama sambat, ingreji: 5 nabhembara 1918| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
49 srisri bhubanesbara sadhubabara 49tama abirbhaba tithi| 8 karttika 1326 mari, thangca, saura: 9 karttika, candra: 2 damodara maha, 1841 sakabda /1976 bikrama sambat, ingreji: 25 aktobara 1919| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
50 srisri bhubanesbara sadhubabara 50tama abirbhaba tithi| 27 karttika 1327 mari, irei, saura: 28 karttika, candra: 2 damodara maha, 1842 sakabda /1977 bikrama sambat, ingreji: 12 nabhembara 1920| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
51 srisri bhubanesbara sadhubabara 51tama abirbhaba tithi| 15 karttika 1328 mari, leipakapa, saura: 16 karttika, candra: 2 damodara maha, 1843 sakabda /1978 bikrama sambat, ingreji: 1 nabhembara 1921| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
52 srisri bhubanesbara sadhubabara 52tama abirbhaba tithi| 5 karttika 1329 mari, lamuising, saura: 6 karttika, candra: 2 damodara maha, 1844 sakabda /1979 bikrama sambat, ingreji: 22 aktobara 1922| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
53 srisri bhubanesbara sadhubabara 53tama abirbhaba tithi| 24 karttika 1330 mari, thangca, saura: 25 karttika, candra: 2 damodara maha, 1845 sakabda /1980 bikrama sambat, ingreji: 10 nabhembara 1923| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
54 srisri bhubanesbara sadhubabara 54tama abirbhaba tithi| 13 karttika 1331 mari, sakalasena, saura: 14 karttika, candra: 2 damodara maha, 1846 sakabda /1981 bikrama sambat, ingreji: 30 aktobara 1924| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
55 srisri bhubanesbara sadhubabara 55tama abirbhaba tithi| 2 karttika 1332 mari, ningthaukapa, saura: 3 karttika, candra: 2 damodara maha, 1847 sakabda /1982 bikrama sambat, ingreji: 19 aktobara 1925| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
56 srisri bhubanesbara sadhubabara 56tama abirbhaba tithi| 21 karttika 1333 mari, lamuising, saura: 22 karttika, candra: 2 damodara maha, 1848 sakabda /1983 bikrama sambat, ingreji: 7 nabhembara 1926| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
57 srisri bhubanesbara sadhubabara 57tama abirbhaba tithi| 10 karttika 1334 mari, sakalasena, saura: 11 karttika, candra: 2 damodara maha, 1849 sakabda /1984 bikrama sambat, ingreji: 27 aktobara 1927| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
58 srisri bhubanesbara sadhubabara 58tama abirbhaba tithi| 28 karttika 1335 mari, inasainasa, saura: 29 karttika, candra: 2 damodara maha, 1850 sakabda /1985 bikrama sambat, ingreji: 14 nabhembara 1928| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
59 srisri bhubanesbara sadhubabara 59tama abirbhaba tithi| 17 karttika 1336 mari, lamuising, saura: 18 karttika, candra: 2 damodara maha, 1851 sakabda /1986 bikrama sambat, ingreji: 3 nabhembara 1929| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
60 srisri bhubanesbara sadhubabara 60tama abirbhaba tithi| 6 karttika 1337 mari, sakalasena, saura: 7 karttika, candra: 2 damodara maha, 1852 sakabda /1987 bikrama sambat, ingreji: 23 aktobara 1930| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
61 srisri bhubanesbara sadhubabara 61tama abirbhaba tithi| 25 karttika 1338 mari, inasainasa, saura: 26 karttika, candra: 2 damodara maha, 1853 sakabda /1988 bikrama sambat, ingreji: 11 nabhembara 1931| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
62 srisri bhubanesbara sadhubabara 62tama abirbhaba tithi| 14 karttika 1339 mari, ningthaukapa, saura: 15 karttika, candra: 2 damodara maha, 1854 sakabda /1989 bikrama sambat, ingreji: 31 aktobara 1932| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
63 srisri bhubanesbara sadhubabara 63tama abirbhaba tithi| 4 karttika 1340 mari, thangca, saura: 5 karttika, candra: 2 damodara maha, 1855 sakabda /1990 bikrama sambat, ingreji: 21 aktobara 1933| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
64 srisri bhubanesbara sadhubabara 64tama abirbhaba tithi| 23 karttika 1341 mari, irei, saura: 24 karttika, candra: 2 damodara maha, 1856 sakabda /1991 bikrama sambat, ingreji: 9 nabhembara 1934| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
65 srisri bhubanesbara sadhubabara 65tama abirbhaba tithi| 12 karttika 1342 mari, leipakapa, saura: 13 karttika, candra: 2 damodara maha, 1857 sakabda /1992 bikrama sambat, ingreji: 29 aktobara 1935| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
66 srisri bhubanesbara sadhubabara 66tama abirbhaba tithi| 30 karttika 1343 mari, ningthaukapa, saura: 1 agana, candra: 2 damodara maha, 1858 sakabda /1993 bikrama sambat, ingreji: 16 nabhembara 1936| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: sukarma
67 srisri bhubanesbara sadhubabara 67tama abirbhaba tithi| 19 karttika 1344 mari, irei, saura: 20 karttika, candra: 2 damodara maha, 1859 sakabda /1994 bikrama sambat, ingreji: 5 nabhembara 1937| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
68 srisri bhubanesbara sadhubabara 68tama abirbhaba tithi| 8 karttika 1345 mari, leipakapa, saura: 9 karttika, candra: 2 damodara maha, 1860 sakabda /1995 bikrama sambat, ingreji: 25 aktobara 1938| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
69 srisri bhubanesbara sadhubabara 69tama abirbhaba tithi| 27 karttika 1346 mari, ningthaukapa, saura: 28 karttika, candra: 2 damodara maha, 1861 sakabda /1996 bikrama sambat, ingreji: 13 nabhembara 1939| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
70 srisri bhubanesbara sadhubabara 70tama abirbhaba tithi| 15 karttika 1347 mari, irei, saura: 16 karttika, candra: 2 damodara maha, 1862 sakabda /1997 bikrama sambat, ingreji: 1 nabhembara 1940| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
71 srisri bhubanesbara sadhubabara 71tama abirbhaba tithi| 5 karttika 1348 mari, inasainasa, saura: 6 karttika, candra: 2 damodara maha, 1863 sakabda /1998 bikrama sambat, ingreji: 22 aktobara 1941| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
72 srisri bhubanesbara sadhubabara 72tama abirbhaba tithi| 24 karttika 1349 mari, leipakapa, saura: 25 karttika, candra: 2 damodara maha, 1864 sakabda /1999 bikrama sambat, ingreji: 10 nabhembara 1942| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
73 srisri bhubanesbara sadhubabara 73tama abirbhaba tithi| 14 karttika 1350 mari, lamuising, saura: 15 karttika, candra: 2 damodara maha, 1865 sakabda /2000 bikrama sambat, ingreji: 31 aktobara 1943| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
74 srisri bhubanesbara sadhubabara 74tama abirbhaba tithi| 2 karttika 1351 mari, sakalasena, saura: 3 karttika, candra: 2 damodara maha, 1866 sakabda /2001 bikrama sambat, ingreji: 19 aktobara 1944| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: priti
75 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 75tama abirbhaba tithi| 21 karttika 1352 mari, inasainasa, saura: 22 karttika, candra: 2 damodara maha, 1867 sakabda /2002 bikrama sambat, ingreji: 7 nabhembara 1945| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
76 srisri bhubanesbara sadhubabara 76tama abirbhaba tithi| 9 karttika 1353 mari, thangca
parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 76tama abirbhaba tithi| 10 karttika 1353 mari, lamuising, saura: 11 karttika, candra: 2 damodara maha, 1868 sakabda /2003 bikrama sambat, ingreji: 27 aktobara 1946| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
77 srisri bhubanesbara sadhubabara 77tama abirbhaba tithi| 28 karttika 1354 mari, irei, saura: 29 karttika, candra: 2 damodara maha, 1869 sakabda /2004 bikrama sambat, ingreji: 14 nabhembara 1947| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
78 srisri bhubanesbara sadhubabara 78tama abirbhaba tithi| 17 karttika 1355 mari, inasainasa, saura: 18 karttika, candra: 2 damodara maha, 1870 sakabda /2005 bikrama sambat, ingreji: 3 nabhembara 1948| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
79 srisri bhubanesbara sadhubabara 79tama abirbhaba tithi| 6 karttika 1356 mari, lamuising, saura: 7 karttika, candra: 2 damodara maha, 1871 sakabda /2006 bikrama sambat, ingreji: 23 aktobara 1949| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: priti
80 srisri bhubanesbara sadhubabara 80tama abirbhaba tithi| 25 karttika 1357 mari, thangca, saura: 26 karttika, candra: 2 damodara maha, 1872 sakabda /2007 bikrama sambat, ingreji: 11 nabhembara 1950| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
81 srisri bhubanesbara sadhubabara 81tama abirbhaba tithi| 14 karttika 1358 mari, sakalasena, saura: 15 karttika, candra: 2 damodara maha, 1873 sakabda /2008 bikrama sambat, ingreji: 1 nabhembara 1951| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
82 srisri bhubanesbara sadhubabara 82tama abirbhaba tithi| 3 karttika 1359 mari, ningthaukapa, saura: 4 karttika, candra: 2 damodara maha, 1874 sakabda /2009 bikrama sambat, ingreji: 20 aktobara 1952| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
83 srisri bhubanesbara sadhubabara 83tama abirbhaba tithi| 22 karttika 1360 mari, lamuising, saura: 23 karttika, candra: 2 damodara maha, 1875 sakabda /2010 bikrama sambat, ingreji: 8 nabhembara 1953| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
84 srisri bhubanesbara sadhubabara 84tama abirbhaba tithi| 11 karttika 1361 mari, sakalasena, saura: 12 karttika, candra: 2 damodara maha, 1876 sakabda /2011 bikrama sambat, ingreji: 28 aktobara 1954| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
85 srisri bhubanesbara sadhubabara 85tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1362 mari, inasainasa, saura: 1 agana, candra: 2 damodara maha, 1877 sakabda /2012 bikrama sambat, ingreji: 16 nabhembara 1955| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: balaba| yoga: atiganda
86 srisri bhubanesbara sadhubabara 86tama abirbhaba tithi| 18 karttika 1363 mari, lamuising, saura: 19 karttika, candra: 2 damodara maha, 1878 sakabda /2013 bikrama sambat, ingreji: 4 nabhembara 1956| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: saubhagya
87 srisri bhubanesbara sadhubabara 87tama abirbhaba tithi| 8 karttika 1364 mari, irei, saura: 9 karttika, candra: 2 damodara maha, 1879 sakabda /2014 bikrama sambat, ingreji: 25 aktobara 1957| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
88 srisri bhubanesbara sadhubabara 88tama abirbhaba tithi| 27 karttika 1365 mari, sakalasena, saura: 28 karttika, candra: 2 damodara maha, 1880 sakabda /2015 bikrama sambat, ingreji: 13 nabhembara 1958| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
89 srisri bhubanesbara sadhubabara 89tama abirbhaba tithi| 15 karttika 1366 mari, ningthaukapa, saura: 16 karttika, candra: 2 damodara maha, 1881 sakabda /2016 bikrama sambat, ingreji: 2 nabhembara 1959| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
90 srisri bhubanesbara sadhubabara 90tama abirbhaba tithi| 5 karttika 1367 mari, thangca, saura: 6 karttika, candra: 2 damodara maha, 1882 sakabda /2017 bikrama sambat, ingreji: 22 aktobara 1960| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
91 srisri bhubanesbara sadhubabara 91tama abirbhaba tithi| 24 karttika 1368 mari, irei, saura: 25 karttika, candra: 2 damodara maha, 1883 sakabda /2018 bikrama sambat, ingreji: 10 nabhembara 1961| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
92 srisri bhubanesbara sadhubabara 92tama abirbhaba tithi| 13 karttika 1369 mari, leipakapa, saura: 14 karttika, candra: 2 damodara maha, 1884 sakabda /2019 bikrama sambat, ingreji: 30 aktobara 1962| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
93 srisri bhubanesbara sadhubabara 93tama abirbhaba tithi| 1 karttika 1370 mari, thangca, saura: 2 karttika, candra: 2 padmanabha maha, 1885 sakabda /2020 bikrama sambat, ingreji: 19 aktobara 1963| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
94 srisri bhubanesbara sadhubabara 94tama abirbhaba tithi| 20 karttika 1371 mari, irei, saura: 21 karttika, candra: 2 damodara maha, 1886 sakabda /2021 bikrama sambat, ingreji: 6 nabhembara 1964| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
95 srisri bhubanesbara sadhubabara 95tama abirbhaba tithi| 9 karttika 1372 mari, leipakapa, saura: 10 karttika, candra: 2 damodara maha, 1887 sakabda /2022 bikrama sambat, ingreji: 26 aktobara 1965| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
96 srisri bhubanesbara sadhubabara 96tama abirbhaba tithi| 28 karttika 1373 mari, ningthaukapa, saura: 29 karttika, candra: 2 damodara maha, 1888 sakabda /2023 bikrama sambat, ingreji: 14 nabhembara 1966| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
97 srisri bhubanesbara sadhubabara 97tama abirbhaba tithi| 17 karttika 1374 mari, thangca, saura: 18 karttika, candra: 2 damodara maha, 1889 sakabda /2024 bikrama sambat, ingreji: 4 nabhembara 1967| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
98 srisri bhubanesbara sadhubabara 98tama abirbhaba tithi| 6 karttika 1375 mari, inasainasa, saura: 7 karttika, candra: 2 damodara maha, 1890 sakabda /2025 bikrama sambat, ingreji: 23 aktobara 1968| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: priti
99 srisri bhubanesbara sadhubabara 99tama abirbhaba tithi| 25 karttika 1376 mari, leipakapa, saura: 26 karttika, candra: 2 damodara maha, 1891 sakabda /2026 bikrama sambat, ingreji: 11 nabhembara 1969| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
100 srisri bhubanesbara sadhubabara 100tama abirbhaba tithi| 15 karttika 1377 mari, lamuising, saura: 16 karttika, candra: 2 damodara maha, 1892 sakabda /2027 bikrama sambat, ingreji: 1 nabhembara 1970| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
101 srisri bhubanesbara sadhubabara 101tama abirbhaba tithi| 3 karttika 1378 mari, sakalasena, saura: 4 karttika, candra: 2 damodara maha, 1893 sakabda /2028 bikrama sambat, ingreji: 21 aktobara 1971| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: priti
102 srisri bhubanesbara sadhubabara 102tama abirbhaba tithi| 22 karttika 1379 mari, inasainasa, saura: 23 karttika, candra: 2 damodara maha, 1894 sakabda /2029 bikrama sambat, ingreji: 8 nabhembara 1972| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
103 srisri bhubanesbara sadhubabara 103tama abirbhaba tithi| 11 karttika 1380 mari, lamuising, saura: 12 karttika, candra: 2 damodara maha, 1895 sakabda /2030 bikrama sambat, ingreji: 28 aktobara 1973| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
104 srisri bhubanesbara sadhubabara 104tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1381 mari, irei, saura: 30 karttika, candra: 2 damodara maha, 1896 sakabda /2031 bikrama sambat, ingreji: 15 nabhembara 1974| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
105 srisri bhubanesbara sadhubabara 105tama abirbhaba tithi| 18 karttika 1382 mari, inasainasa, saura: 19 karttika, candra: 2 damodara maha, 1897 sakabda /2032 bikrama sambat, ingreji: 5 nabhembara 1975| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
106 srisri bhubanesbara sadhubabara 106tama abirbhaba tithi| 8 karttika 1383 mari, ningthaukapa, saura: 9 karttika, candra: 2 damodara maha, 1898 sakabda /2033 bikrama sambat, ingreji: 25 aktobara 1976| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
107 srisri bhubanesbara sadhubabara 107tama abirbhaba tithi| 27 karttika 1384 mari, lamuising, saura: 28 karttika, candra: 2 damodara maha, 1899 sakabda /2034 bikrama sambat, ingreji: 13 nabhembara 1977| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
108 srisri bhubanesbara sadhubabara 108tama abirbhaba tithi| 15 karttika 1385 mari, sakalasena, saura: 16 karttika, candra: 2 damodara maha, 1900 sakabda /2035 bikrama sambat, ingreji: 2 nabhembara 1978| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
109 srisri bhubanesbara sadhubabara 109tama abirbhaba tithi| 5 karttika 1386 mari, leipakapa, saura: 6 karttika, candra: 2 damodara maha, 1901 sakabda /2036 bikrama sambat, ingreji: 23 aktobara 1979| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
110 srisri bhubanesbara sadhubabara 110tama abirbhaba tithi| 23 karttika 1387 mari, lamuising, saura: 24 karttika, candra: 2 damodara maha, 1902 sakabda /2037 bikrama sambat, ingreji: 9 nabhembara 1980| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
111 srisri bhubanesbara sadhubabara 111tama abirbhaba tithi| 12 karttika 1388 mari, sakalasena, saura: 13 karttika, candra: 2 damodara maha, 1903 sakabda /2038 bikrama sambat, ingreji: 29 aktobara 1981| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
112 srisri bhubanesbara sadhubabara 112tama abirbhaba tithi| 31 asbina 1389 mari, ningthaukapa, saura: 1 karttika, candra: 2 padmanabha maha, 1904 sakabda /2039 bikrama sambat, ingreji: 18 aktobara 1982| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: bishkumbha
113 srisri bhubanesbara sadhubabara 113tama abirbhaba tithi| 19 karttika 1390 mari, lamuising, saura: 20 karttika, candra: 2 damodara maha, 1905 sakabda /2040 bikrama sambat, ingreji: 6 nabhembara 1983| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
114 srisri bhubanesbara sadhubabara 114tama abirbhaba tithi| 9 karttika 1391 mari, irei, saura: 10 karttika, candra: 2 damodara maha, 1906 sakabda /2041 bikrama sambat, ingreji: 26 aktobara 1984| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
115 srisri bhubanesbara sadhubabara 115tama abirbhaba tithi| 28 karttika 1392 mari, sakalasena, saura: 29 karttika, candra: 2 damodara maha, 1907 sakabda /2042 bikrama sambat, ingreji: 14 nabhembara 1985| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
116 srisri bhubanesbara sadhubabara 116tama abirbhaba tithi| 17 karttika 1393 mari, leipakapa, saura: 18 karttika, candra: 2 damodara maha, 1908 sakabda /2043 bikrama sambat, ingreji: 4 nabhembara 1986| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
117 srisri bhubanesbara sadhubabara 117tama abirbhaba tithi| 6 karttika 1394 mari, thangca, saura: 7 karttika, candra: 2 damodara maha, 1909 sakabda /2044 bikrama sambat, ingreji: 24 aktobara 1987| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
118 srisri bhubanesbara sadhubabara 118tama abirbhaba tithi| 25 karttika 1395 mari, irei, saura: 26 karttika, candra: 2 damodara maha, 1910 sakabda /2045 bikrama sambat, ingreji: 11 nabhembara 1988| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
119 srisri bhubanesbara sadhubabara 119tama abirbhaba tithi| 14 karttika 1396 mari, leipakapa, saura: 15 karttika, candra: 2 damodara maha, 1911 sakabda /2046 bikrama sambat, ingreji: 31 aktobara 1989| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
120 srisri bhubanesbara sadhubabara 120tama abirbhaba tithi| 2 karttika 1397 mari, thangca, saura: 3 karttika, candra: 2 damodara maha, 1912 sakabda /2047 bikrama sambat, ingreji: 20 aktobara 1990| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
121 srisri bhubanesbara sadhubabara 121tama abirbhaba tithi| 21 karttika 1398 mari, irei, saura: 22 karttika, candra: 2 damodara maha, 1913 sakabda /2048 bikrama sambat, ingreji: 8 nabhembara 1991| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
122 srisri bhubanesbara sadhubabara 122tama abirbhaba tithi| 10 karttika 1399 mari, leipakapa, saura: 11 karttika, candra: 2 damodara maha, 1914 sakabda /2049 bikrama sambat, ingreji: 27 aktobara 1992| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
123 srisri bhubanesbara sadhubabara 123tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1400 mari, ningthaukapa, saura: 30 karttika, candra: 2 damodara maha, 1915 sakabda /2050 bikrama sambat, ingreji: 15 nabhembara 1993| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
124 srisri bhubanesbara sadhubabara 124tama abirbhaba tithi| 18 karttika 1401 mari, thangca, saura: 19 karttika, candra: 2 damodara maha, 1916 sakabda /2051 bikrama sambat, ingreji: 5 nabhembara 1994| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
125 srisri bhubanesbara sadhubabara 125tama abirbhaba tithi| 8 karttika 1402 mari, sakalasena, saura: 9 karttika, candra: 2 damodara maha, 1917 sakabda /2052 bikrama sambat, ingreji: 26 aktobara 1995| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
126 srisri bhubanesbara sadhubabara 126tama abirbhaba tithi| 27 karttika 1403 mari, inasainasa, saura: 28 karttika, candra: 2 damodara maha, 1918 sakabda /2053 bikrama sambat, ingreji: 13 nabhembara 1996| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
127 srisri bhubanesbara sadhubabara 127tama abirbhaba tithi| 16 karttika 1404 mari, lamuising, saura: 17 karttika, candra: 2 damodara maha, 1919 sakabda /2054 bikrama sambat, ingreji: 2 nabhembara 1997| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
128 srisri bhubanesbara sadhubabara 128tama abirbhaba tithi| 4 karttika 1405 mari, sakalasena, saura: 5 karttika, candra: 2 damodara maha, 1920 sakabda /2055 bikrama sambat, ingreji: 22 aktobara 1998| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: priti
129 srisri bhubanesbara sadhubabara 129tama abirbhaba tithi| 23 karttika 1406 mari, inasainasa, saura: 24 karttika, candra: 2 damodara maha, 1921 sakabda /2056 bikrama sambat, ingreji: 10 nabhembara 1999| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
130 srisri bhubanesbara sadhubabara 130tama abirbhaba tithi| 12 karttika 1407 mari, lamuising, saura: 13 karttika, candra: 2 damodara maha, 1922 sakabda /2057 bikrama sambat, ingreji: 29 aktobara 2000| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
131 srisri bhubanesbara sadhubabara 131tama abirbhaba tithi| 1 karttika 1408 mari, sakalasena, saura: 2 karttika, candra: 2 padmanabha maha, 1923 sakabda /2058 bikrama sambat, ingreji: 18 aktobara 2001| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
132 srisri bhubanesbara sadhubabara 132tama abirbhaba tithi| 19 karttika 1409 mari, inasainasa, saura: 20 karttika, candra: 2 damodara maha, 1924 sakabda /2059 bikrama sambat, ingreji: 6 nabhembara 2002| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: saubhagya
133 srisri bhubanesbara sadhubabara 133tama abirbhaba tithi| 9 karttika 1410 mari, ningthaukapa, saura: 10 karttika, candra: 2 damodara maha, 1925 sakabda /2060 bikrama sambat, ingreji: 27 aktobara 2003| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
134 srisri bhubanesbara sadhubabara 134tama abirbhaba tithi| 28 karttika 1411 mari, lamuising, saura: 29 karttika, candra: 2 damodara maha, 1926 sakabda /2061 bikrama sambat, ingreji: 14 nabhembara 2004| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
135 tithi manase ahane pisara dine: srisri bhubanesbara sadhubabara 135tama abirbhaba tithi| 18 karttika 1412 mari, irei, kali: 5106, saura: 19 karttika, candra: 3 damodara maha, 1927 sakabda /2062 bikrama sambat, ingreji: 4 nabhembara 2005| tithi: tritiya| nakshatra: anuradha| karana: taitila| yoga: sobhana
136 srisri bhubanesbara sadhubabara 136tama abirbhaba tithi| 6 karttika 1413 mari, leipakapa, saura: 7 karttika, candra: 2 damodara maha, 1928 sakabda /2063 bikrama sambat, ingreji: 24 aktobara 2006| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
137 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 137tama abirbhaba tithi| 25 karttika 1414 mari, ningthaukapa, saura: 26 karttika, candra: 2 damodara maha, 1929 sakabda /2064 bikrama sambat, ingreji: 12 nabhembara 2007,| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
138 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 138tama abirbhaba tithi| 14 karttika 1415 mari, irei, saura: 15 karttika, candra: 2 damodara maha, 1930 sakabda /2065 bikrama sambat, ingreji: 31 aktobara 2008| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
139 srisri bhubanesbara sadhubabara 139tama abirbhaba tithi| 2 karttika 1416 mari, leipakapa, saura: 3 karttika, candra: 2 damodara maha, 1931 sakabda /2066 bikrama sambat, ingreji: 20 aktobara 2009| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: priti
140 srisri bhubanesbara sadhubabara 140tama abirbhaba tithi| 21 karttika 1417 mari, ningthaukapa, saura: 22 karttika, candra: 2 damodara maha, 1932 sakabda /2067 bikrama sambat, ingreji: 8 nabhembara 2010| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
141 srisri bhubanesbara sadhubabara 141tama abirbhaba tithi| 10 karttika 1418 mari, irei, saura: 11 karttika, candra: 2 damodara maha, 1933 sakabda /2068 bikrama sambat, ingreji: 28 aktobara 2011| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
142 srisri bhubanesbara sadhubabara 142tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1419 mari, sakalasena, saura: 30 karttika, candra: 2 damodara maha, 1934 sakabda /2069 bikrama sambat, ingreji: 15 nabhembara 2012| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
143 srisri bhubanesbara sadhubabara 143tama abirbhaba tithi| 18 karttika 1420 mari, leipakapa, saura: 19 karttika, candra: 2 damodara maha, 1935 sakabda /2070 bikrama sambat, ingreji: 5 nabhembara 2013| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
144 srisri bhubanesbara sadhubabara 144tama abirbhaba tithi| 7 karttika 1421 mari, thangca, saura: 8 karttika, candra: 2 damodara maha, 1936 sakabda /2071 bikrama sambat, ingreji: 25 aktobara 2014| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
145 srisri bhubanesbara sadhubabara 145tama abirbhaba tithi| 26 karttika 1422 mari, irei, saura: 27 karttika, candra: 2 damodara maha, 1937 sakabda /2072 bikrama sambat, ingreji: 13 nabhembara 2015| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
146 srisri bhubanesbara sadhubabara 146tama abirbhaba tithi| 15 karttika 1423 mari, leipakapa, saura: 16 karttika, candra: 2 damodara maha, 1938 sakabda /2073 bikrama sambat, ingreji: 1 nabhembara 2016| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
147 srisri bhubanesbara sadhubabara 147tama abirbhaba tithi| 3 karttika 1424 mari, thangca, saura: 4 karttika, candra: 2 damodara maha, 1939 sakabda /2074 bikrama sambat, ingreji: 21 aktobara 2017| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
148 srisri bhubanesbara sadhubabara 148tama abirbhaba tithi| 22 karttika 1425 mari, irei, saura: 23 karttika, candra: 2 damodara maha, 1940 sakabda /2075 bikrama sambat, ingreji: 9 nabhembara 2018| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
149 srisri bhubanesbara sadhubabara 149tama abirbhaba tithi| 12 karttika 1426 mari, inasainasa, saura: 13 karttika, candra: 2 damodara maha, 1941 sakabda /2076 bikrama sambat, ingreji: 30 aktobara 2019| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
150 srisri bhubanesbara sadhubabara 150tama abirbhaba tithi| 1 karttika 1427 mari, lamuising, saura: 2 karttika, candra: 2 padmanabha maha, 1942 sakabda /2077 bikrama sambat, ingreji: 18 aktobara 2020| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
151 srisri bhubanesbara sadhubabara 151tama abirbhaba tithi| 19 karttika 1428 mari, thangca, saura: 20 karttika, candra: 2 damodara maha, 1943 sakabda /2078 bikrama sambat, ingreji: 6 nabhembara 2021| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: saubhagya
152 srisri bhubanesbara sadhubabara 152tama abirbhaba tithi| 9 karttika 1429 mari, sakalasena, saura: 10 karttika, candra: 2 damodara maha, 1944 sakabda /2079 bikrama sambat, ingreji: 27 aktobara 2022| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
153 srisri bhubanesbara sadhubabara 153tama abirbhaba tithi| 28 karttika 1430 mari, inasainasa, saura: 29 karttika, candra: 2 damodara maha, 1945 sakabda /2080 bikrama sambat, ingreji: 15 nabhembara 2023| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
154 srisri bhubanesbara sadhubabara 154tama abirbhaba tithi| 17 karttika 1431 mari, lamuising, saura: 18 karttika, candra: 2 damodara maha, 1946 sakabda /2081 bikrama sambat, ingreji: 3 nabhembara 2024| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: saubhagya
155 srisri bhubanesbara sadhubabara 155tama abirbhaba tithi| 5 karttika 1432 mari, sakalasena, saura: 6 karttika, candra: 2 damodara maha, 1947 sakabda /2082 bikrama sambat, ingreji: 23 aktobara 2025| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
156 srisri bhubanesbara sadhubabara 156tama abirbhaba tithi| 24 karttika 1433 mari, inasainasa, saura: 25 karttika, candra: 2 damodara maha, 1948 sakabda /2083 bikrama sambat, ingreji: 11 nabhembara 2026| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
157 srisri bhubanesbara sadhubabara 157tama abirbhaba tithi| 13 karttika 1434 mari, lamuising, saura: 14 karttika, candra: 2 damodara maha, 1949 sakabda /2084 bikrama sambat, ingreji: 31 aktobara 2027| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
158 karttika mahata malamasa ahane pisara mahata: srisri bhubanesbara sadhubabara 158tama abirbhaba tithi | 2 agana 1435 mari, thangca, kali: 5129, saura: 3 agana, candra: 2 damodara maha, 1950 sakabda /2085 bikrama sambat, ingreji: 18 nabhembara 2028, bangladesa: 4 agana 1435 | tithi: dbitiya | nakshatra: jyeshtha | karana: kaulaba | yoga: sukarma
159 srisri bhubanesbara sadhubabara 159tama abirbhaba tithi| 21 karttika 1436 mari, sakalasena, saura: 22 karttika, candra: 2 damodara maha, 1951 sakabda /2086 bikrama sambat, ingreji: 8 nabhembara 2029| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
160 srisri bhubanesbara sadhubabara 160tama abirbhaba tithi| 10 karttika 1437 mari, ningthaukapa, saura: 11 karttika, candra: 2 damodara maha, 1952 sakabda /2087 bikrama sambat, ingreji: 28 aktobara 2030| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
161 srisri bhubanesbara sadhubabara 161tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1438 mari, lamuising, saura: 30 karttika, candra: 2 damodara maha, 1953 sakabda /2088 bikrama sambat, ingreji: 16 nabhembara 2031| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
162 srisri bhubanesbara sadhubabara 162tama abirbhaba tithi| 19 karttika 1439 mari, irei, saura: 20 karttika, candra: 2 damodara maha, 1954 sakabda /2089 bikrama sambat, ingreji: 5 nabhembara 2032| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
163 srisri bhubanesbara sadhubabara 163tama abirbhaba tithi| 7 karttika 1440 mari, leipakapa, saura: 8 karttika, candra: 2 damodara maha, 1955 sakabda /2090 bikrama sambat, ingreji: 25 aktobara 2033| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
164 srisri bhubanesbara sadhubabara 164tama abirbhaba tithi| 26 karttika 1441 mari, ningthaukapa, saura: 27 karttika, candra: 2 damodara maha, 1956 sakabda /2091 bikrama sambat, ingreji: 13 nabhembara 2034| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
165 srisri bhubanesbara sadhubabara 165tama abirbhaba tithi| 15 karttika 1442 mari, irei, saura: 16 karttika, candra: 2 damodara maha, 1957 sakabda /2092 bikrama sambat, ingreji: 2 nabhembara 2035| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
166 srisri bhubanesbara sadhubabara 166tama abirbhaba tithi| 3 karttika 1443 mari, leipakapa, saura: 4 karttika, candra: 2 damodara maha, 1958 sakabda /2093 bikrama sambat, ingreji: 21 aktobara 2036| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: priti
167 srisri bhubanesbara sadhubabara 167tama abirbhaba tithi| 22 karttika 1444 mari, ningthaukapa, saura: 23 karttika, candra: 2 damodara maha, 1959 sakabda /2094 bikrama sambat, ingreji: 9 nabhembara 2037| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
168 12 karttika 1445 mari, thangca, kali: 5139, saura: 13 karttika, candra: 3 damodara maha, 1960 sakabda /2095 bikrama sambat, ingreji: 30 aktobara 2038, bangladesa:15 karttika 1445 | tithi: tritiya | nakshatra: anuradha|karana: taitila | yoga: saubhagya
169 srisri bhubanesbara sadhubabara 169tama abirbhaba tithi| 1 karttika 1446 mari, inasainasa, saura: 2 karttika, candra: 2 padmanabha maha, 1961 sakabda /2096 bikrama sambat, ingreji: 19 aktobara 2039| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
170 srisri bhubanesbara sadhubabara 170tama abirbhaba tithi| 19 karttika 1447 mari, leipakapa, saura: 20 karttika, candra: 2 damodara maha, 1962 sakabda /2097 bikrama sambat, ingreji: 6 nabhembara 2040| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
171 srisri bhubanesbara sadhubabara 171tama abirbhaba tithi| 9 karttika 1448 mari, lamuising, saura: 10 karttika, candra: 2 damodara maha, 1963 sakabda /2098 bikrama sambat, ingreji: 27 aktobara 2041| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
172 srisri bhubanesbara sadhubabara 172tama abirbhaba tithi| 27 karttika 1449 mari, irei, saura: 28 karttika, candra: 2 damodara maha, 1964 sakabda /2099 bikrama sambat, ingreji: 14 nabhembara 2042| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
173 srisri bhubanesbara sadhubabara 173tama abirbhaba tithi| 16 karttika 1450 mari, leipakapa, saura: 17 karttika, candra: 2 damodara maha, 1965 sakabda /2100 bikrama sambat, ingreji: 3 nabhembara 2043| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
174 srisri bhubanesbara sadhubabara 174tama abirbhaba tithi| 4 karttika 1451 mari, thangca, saura: 5 karttika, candra: 2 damodara maha, 1966 sakabda /2101 bikrama sambat, ingreji: 22 aktobara 2044| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
175 srisri bhubanesbara sadhubabara 175tama abirbhaba tithi| 23 karttika 1452 mari, irei, saura: 24 karttika, candra: 2 damodara maha, 1967 sakabda /2102 bikrama sambat, ingreji: 10 nabhembara 2045| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
176 srisri bhubanesbara sadhubabara 176tama abirbhaba tithi| 13 karttika 1453 mari, inasainasa, saura: 14 karttika, candra: 2 damodara maha, 1968 sakabda /2103 bikrama sambat, ingreji: 31 aktobara 2046| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
177 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 177tama abirbhaba tithi|? 3 karttika 1454 mari, ningthaukapa, kali: 5148, saura: 4 karttika, candra: 3 damodara maha, 1969 sakabda /2104 bikrama sambat, ingreji: 21 aktobara 2047 | tithi: tritiya | nakshatra: bisakha | karana: taitila | yoga: ayushmana
178 srisri bhubanesbara sadhubabara 178tama abirbhaba tithi| 21 karttika 1455 mari, lamuising, saura: 22 karttika, candra: 2 damodara maha, 1970 sakabda /2105 bikrama sambat, ingreji: 8 nabhembara 2048| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
179 srisri bhubanesbara sadhubabara 179tama abirbhaba tithi| 10 karttika 1456 mari, sakalasena, saura: 11 karttika, candra: 2 damodara maha, 1971 sakabda /2106 bikrama sambat, ingreji: 28 aktobara 2049| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
180 srisri bhubanesbara sadhubabara 180tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1457 mari, inasainasa, saura: 30 karttika, candra: 2 damodara maha, 1972 sakabda /2107 bikrama sambat, ingreji: 16 nabhembara 2050| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: atiganda
181 srisri bhubanesbara sadhubabara 181tama abirbhaba tithi| 18 karttika 1458 mari, lamuising, saura: 19 karttika, candra: 2 damodara maha, 1973 sakabda /2108 bikrama sambat, ingreji: 5 nabhembara 2051| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: saubhagya
182 srisri bhubanesbara sadhubabara 182tama abirbhaba tithi| 6 karttika 1459 mari, sakalasena, saura: 7 karttika, candra: 2 damodara maha, 1974 sakabda /2109 bikrama sambat, ingreji: 24 aktobara 2052| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: ayushmana
183 srisri bhubanesbara sadhubabara 183tama abirbhaba tithi| 25 karttika 1460 mari, inasainasa, saura: 26 karttika, candra: 2 damodara maha, 1975 sakabda /2110 bikrama sambat, ingreji: 12 nabhembara 2053| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
184 srisri bhubanesbara sadhubabara 184tama abirbhaba tithi| 14 karttika 1461 mari, lamuising, saura: 15 karttika, candra: 2 damodara maha, 1976 sakabda /2111 bikrama sambat, ingreji: 1 nabhembara 2054| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
185 srisri bhubanesbara sadhubabara 185tama abirbhaba tithi| 4 karttika 1462 mari, irei, saura: 5 karttika, candra: 2 damodara maha, 1977 sakabda /2112 bikrama sambat, ingreji: 22 aktobara 2055| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
186 srisri bhubanesbara sadhubabara 186tama abirbhaba tithi| 22 karttika 1463 mari, sakalasena, saura: 23 karttika, candra: 2 damodara maha, 1978 sakabda /2113 bikrama sambat, ingreji: 9 nabhembara 2056| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
187 srisri bhubanesbara sadhubabara 187tama abirbhaba tithi| 12 karttika 1464 mari, leipakapa, saura: 13 karttika, candra: 2 damodara maha, 1979 sakabda /2114 bikrama sambat, ingreji: 30 aktobara 2057| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
188 srisri bhubanesbara sadhubabara 188tama abirbhaba tithi| 1 karttika 1465 mari, thangca, saura: 2 karttika, candra: 2 padmanabha maha, 1980 sakabda /2115 bikrama sambat, ingreji: 19 aktobara 2058| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: sbati | ?karana: balaba| yoga: priti
189 srisri bhubanesbara sadhubabara 189tama abirbhaba tithi| 20 karttika 1466 mari, irei, saura: 21 karttika, candra: 2 damodara maha, 1981 sakabda /2116 bikrama sambat, ingreji: 7 nabhembara 2059| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: sobhana
190 srisri bhubanesbara sadhubabara 190tama abirbhaba tithi| 8 karttika 1467 mari, leipakapa, saura: 9 karttika, candra: 2 damodara maha, 1982 sakabda /2117 bikrama sambat, ingreji: 26 aktobara 2060| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: ayushmana
191 srisri bhubanesbara sadhubabara 191tama abirbhaba tithi| 27 karttika 1468 mari, ningthaukapa, saura: 28 karttika, candra: 2 damodara maha, 1983 sakabda /2118 bikrama sambat, ingreji: 14 nabhembara 2061| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: atiganda
192 srisri bhubanesbara sadhubabara 192tama abirbhaba tithi| 16 karttika 1469 mari, irei, saura: 17 karttika, candra: 2 damodara maha, 1984 sakabda /2119 bikrama sambat, ingreji: 3 nabhembara 2062| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
193 srisri bhubanesbara sadhubabara 193tama abirbhaba tithi| 5 karttika 1470 mari, leipakapa, saura: 6 karttika, candra: 2 damodara maha, 1985 sakabda /2120 bikrama sambat, ingreji: 23 aktobara 2063| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: priti
194 srisri bhubanesbara sadhubabara 194tama abirbhaba tithi| 23 karttika 1471 mari, ningthaukapa, saura: 24 karttika, candra: 2 damodara maha, 1986 sakabda /2121 bikrama sambat, ingreji: 10 nabhembara 2064| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: anuradha| karana: balaba| yoga: sobhana
195 srisri bhubanesbara sadhubabara 195tama abirbhaba tithi| 13 karttika 1472 mari, thangca, saura: 14 karttika, candra: 2 damodara maha, 1987 sakabda /2122 bikrama sambat, ingreji: 31 aktobara 2065| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
196 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 196tama abirbhaba tithi| 3 karttika 1473 mari, sakalasena, kali: 5167, saura: 4 karttika, candra: 3 damodara maha, 1988 sakabda /2123 bikrama sambat, ingreji: 21 aktobara 2066 | tithi: tritiya | nakshatra: bisakha | karana: taitila | yoga: ayushmana
197 srisri bhubanesbara sadhubabara 197tama abirbhaba tithi| 20 karttika 1474 mari, leipakapa, saura: 21 karttika, candra: 2 damodara maha, 1989 sakabda /2124 bikrama sambat, ingreji: 8 nabhembara 2067| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya
198 srisri bhubanesbara sadhubabara 198tama abirbhaba tithi| 10 karttika 1475 mari, lamuising, saura: 11 karttika, candra: 2 damodara maha, 1990 sakabda /2125 bikrama sambat, ingreji: 28 aktobara 2068| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: kaulaba| yoga: saubhagya
199 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 199tama abirbhaba tithi| 29 karttika 1476 mari, thangca, saura: 30 karttika, candra: 2 damodara maha, 1991 sakabda /2126 bikrama sambat, ingreji: 16 nabhembara 2069| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: jyeshtha| karana: kaulaba| yoga: sukarma
200 srisri bhubanesbara sadhubabara 200tama abirbhaba tithi| 17 karttika 1477 mari, leipakapa, saura: 18 karttika, candra: 2 damodara maha, 1992 sakabda /2127 bikrama sambat, ingreji: 4 nabhembara 2070| julakara paraga| tithi: dbitiya| nakshatra: bisakha| karana: balaba| yoga: saubhagya1346 (bangabda) marira, pratipadara dine sadhubabara tirodhana aile thangnakara basara 1347 marira pratipada tithita sadhubabara? 1ma tirodhana tithi aitai e hisaba ehanala tale 1-200tama tirodhana tithira tarikha dena aila|

1 srisri bhubanesbara sadhubabara 1tama tirodhana tithi | 19 haona 1347 mari, lamuising, saura: 20 haona candra: 1 sridhara maha, 1862 sakabda /1997 bikrama sambat, ingreji: 4 agashta 1940 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
2 srisri bhubanesbara sadhubabara 2tama tirodhana tithi | 9 haona 1348 mari, irei, saura: 10 haona candra: 1 sridhara maha, 1863 sakabda /1998 bikrama sambat, ingreji: 25 julai 1941 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: siddhi
3 srisri bhubanesbara sadhubabara 3tama tirodhana tithi | 28 haona 1349 mari, sakalasena, saura: 29 haona candra: 1 sridhara maha, 1864 sakabda /1999 bikrama sambat, ingreji: 13 agashta 1942 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
4 srisri bhubanesbara sadhubabara 4tama tirodhana tithi | 16 haona 1350 mari, ningthaukapa, saura: 17 haona candra: 1 sridhara maha, 1865 sakabda /2000 bikrama sambat, ingreji: 2 agashta 1943 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
5 srisri bhubanesbara sadhubabara 5tama tirodhana tithi | 5 haona 1351 mari, irei, saura: 6 haona candra: 1 sridhara maha, 1866 sakabda /2001 bikrama sambat, ingreji: 21 julai 1944 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
6 srisri bhubanesbara sadhubabara 6tama tirodhana tithi | 23 haona 1352 mari, inasainasa, saura: 24 haona candra: 1 sridhara maha, 1867 sakabda /2002 bikrama sambat, ingreji: 8 agashta 1945 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
7 srisri bhubanesbara sadhubabara 7tama tirodhana tithi | 13 haona 1353 mari, ningthaukapa, saura: 14 haona candra: 1 sridhara maha, 1868 sakabda /2003 bikrama sambat, ingreji: 29 julai 1946 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
8 srisri bhubanesbara sadhubabara 8tama tirodhana tithi | 31 haona 1354 mari, lamuising, saura: 1 bhada candra: 1 sridhara maha, 1869 sakabda /2004 bikrama sambat, ingreji: 17 agashta 1947 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
9 srisri bhubanesbara sadhubabara 9tama tirodhana tithi | 21 haona 1355 mari, irei, saura: 22 haona candra: 1 sridhara maha, 1870 sakabda /2005 bikrama sambat, ingreji: 6 agashta 1948 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
10 srisri bhubanesbara sadhubabara 10tama tirodhana tithi | 10 haona 1356 mari, leipakapa, saura: 11 haona candra: 1 sridhara maha, 1871 sakabda /2006 bikrama sambat, ingreji: 26 julai 1949 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
11 srisri bhubanesbara sadhubabara 11tama tirodhana tithi | 29 haona 1357 mari, ningthaukapa, saura: 30 haona candra: 1 sridhara maha, 1872 sakabda /2007 bikrama sambat, ingreji: 14 agashta 1950 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: bariyana
12 srisri bhubanesbara sadhubabara 12tama tirodhana tithi | 17 haona 1358 mari, irei, saura: 18 haona candra: 1 sridhara maha, 1873 sakabda /2008 bikrama sambat, ingreji: 3 agashta 1951 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
13 srisri bhubanesbara sadhubabara 13tama tirodhana tithi | 7 haona 1359 mari, inasainasa, saura: 8 haona candra: 1 sridhara maha, 1874 sakabda /2009 bikrama sambat, ingreji: 23 julai 1952 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
14 srisri bhubanesbara sadhubabara 14tama tirodhana tithi | 25 haona 1360 mari, ningthaukapa, saura: 26 haona candra: 1 sridhara maha, 1875 sakabda /2010 bikrama sambat, ingreji: 10 agashta 1953 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
15 srisri bhubanesbara sadhubabara 15tama tirodhana tithi | 14 haona 1361 mari, irei, saura: 15 haona candra: 1 sridhara maha, 1876 sakabda /2011 bikrama sambat, ingreji: 30 julai 1954 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
16 srisri bhubanesbara sadhubabara 16tama tirodhana tithi | 3 haona 1362 mari, inasainasa, saura: 4 haona candra: 1 sridhara maha, 1877 sakabda /2012 bikrama sambat, ingreji: 20 julai 1955 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
17 srisri bhubanesbara sadhubabara 17tama tirodhana tithi | 22 haona 1363 mari, leipakapa, saura: 23 haona candra: 1 sridhara maha, 1878 sakabda /2013 bikrama sambat, ingreji: 7 agashta 1956 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
18 srisri bhubanesbara sadhubabara 18tama tirodhana tithi | 12 haona 1364 mari, lamuising, saura: 13 haona candra: 1 sridhara maha, 1879 sakabda /2014 bikrama sambat, ingreji: 28 julai 1957 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
19 srisri bhubanesbara sadhubabara 19tama tirodhana tithi | 31 haona 1365 mari, thangca, saura: 32 haona candra: 1 sridhara maha, 1880 sakabda /2015 bikrama sambat, ingreji: 16 agashta 1958 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
20 srisri bhubanesbara sadhubabara 20tama tirodhana tithi | 19 haona 1366 mari, inasainasa, saura: 20 haona candra: 1 sridhara maha, 1881 sakabda /2016 bikrama sambat, ingreji: 5 agashta 1959 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
21 srisri bhubanesbara sadhubabara 21tama tirodhana tithi | 8 haona 1367 mari, lamuising, saura: 9 haona candra: 1 sridhara maha, 1882 sakabda /2017 bikrama sambat, ingreji: 24 julai 1960 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
22 srisri bhubanesbara sadhubabara 22tama tirodhana tithi | 27 haona 1368 mari, thangca, saura: 28 haona candra: 1 sridhara maha, 1883 sakabda /2018 bikrama sambat, ingreji: 12 agashta 1961 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
23 srisri bhubanesbara sadhubabara 23tama tirodhana tithi | 16 haona 1369 mari, inasainasa, saura: 17 haona candra: 1 sridhara maha, 1884 sakabda /2019 bikrama sambat, ingreji: 1 agashta 1962 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
24 srisri bhubanesbara sadhubabara 24tama tirodhana tithi | 4 haona 1370 mari, lamuising, saura: 5 haona candra: 1 sridhara maha, 1885 sakabda /2020 bikrama sambat, ingreji: 21 julai 1963 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
25 srisri bhubanesbara sadhubabara 25tama tirodhana tithi | 23 haona 1371 mari, thangca, saura: 24 haona candra: 1 sridhara maha, 1886 sakabda /2021 bikrama sambat, ingreji: 8 agashta 1964 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
26 srisri bhubanesbara sadhubabara 26tama tirodhana tithi | 13 haona 1372 mari, sakalasena, saura: 14 haona candra: 1 sridhara maha, 1887 sakabda /2022 bikrama sambat, ingreji: 29 julai 1965 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
27 srisri bhubanesbara sadhubabara 27tama tirodhana tithi | 32 haona 1373 mari, inasainasa, saura: 1 bhada candra: 1 sridhara maha, 1888 sakabda /2023 bikrama sambat, ingreji: 17 agashta 1966 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
28 srisri bhubanesbara sadhubabara 28tama tirodhana tithi | 21 haona 1374 mari, ningthaukapa, saura: 22 haona candra: 1 sridhara maha, 1889 sakabda /2024 bikrama sambat, ingreji: 7 agashta 1967 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
29 srisri bhubanesbara sadhubabara 29tama tirodhana tithi | 10 haona 1375 mari, irei, saura: 11 haona candra: 1 sridhara maha, 1890 sakabda /2025 bikrama sambat, ingreji: 26 julai 1968 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: siddhi
30 srisri bhubanesbara sadhubabara 30tama tirodhana tithi | 29 haona 1376 mari, sakalasena, saura: 30 haona candra: 1 sridhara maha, 1891 sakabda /2026 bikrama sambat, ingreji: 14 agashta 1969 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
31 srisri bhubanesbara sadhubabara 31tama tirodhana tithi | 18 haona 1377 mari, ningthaukapa, saura: 19 haona candra: 1 sridhara maha, 1892 sakabda /2027 bikrama sambat, ingreji: 3 agashta 1970 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
32 srisri bhubanesbara sadhubabara 32tama tirodhana tithi | 6 haona 1378 mari, irei, saura: 7 haona candra: 1 sridhara maha, 1893 sakabda /2028 bikrama sambat, ingreji: 23 julai 1971 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
33 srisri bhubanesbara sadhubabara 33tama tirodhana tithi | 25 haona 1379 mari, sakalasena, saura: 26 haona candra: 1 sridhara maha, 1894 sakabda /2029 bikrama sambat, ingreji: 10 agashta 1972 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
34 srisri bhubanesbara sadhubabara 34tama tirodhana tithi | 14 haona 1380 mari, ningthaukapa, saura: 15 haona candra: 1 sridhara maha, 1895 sakabda /2030 bikrama sambat, ingreji: 30 julai 1973 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
35 srisri bhubanesbara sadhubabara 35tama tirodhana tithi | 3 haona 1381 mari, thangca, saura: 4 haona candra: 1 sridhara maha, 1896 sakabda /2031 bikrama sambat, ingreji: 20 julai 1974 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
36 srisri bhubanesbara sadhubabara 36tama tirodhana tithi | 22 haona 1382 mari, irei, saura: 23 haona candra: 1 sridhara maha, 1897 sakabda /2032 bikrama sambat, ingreji: 8 agashta 1975 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
37 srisri bhubanesbara sadhubabara 37tama tirodhana tithi | 12 haona 1383 mari, inasainasa, saura: 13 haona candra: 1 sridhara maha, 1898 sakabda /2033 bikrama sambat, ingreji: 28 julai 1976 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
38 srisri bhubanesbara sadhubabara 38tama tirodhana tithi | 30 haona 1384 mari, ningthaukapa, saura: 31 haona candra: 1 sridhara maha, 1899 sakabda /2034 bikrama sambat, ingreji: 15 agashta 1977 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
39 srisri bhubanesbara sadhubabara 39tama tirodhana tithi | 19 haona 1385 mari, thangca, saura: 20 haona candra: 1 sridhara maha, 1900 sakabda /2035 bikrama sambat, ingreji: 5 agashta 1978 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
40 srisri bhubanesbara sadhubabara 40tama tirodhana tithi | 8 haona 1386 mari, inasainasa, saura: 9 haona candra: 1 sridhara maha, 1901 sakabda /2036 bikrama sambat, ingreji: 25 julai 1979 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
41 srisri bhubanesbara sadhubabara 41tama tirodhana tithi | 26 haona 1387 mari, ningthaukapa, saura: 27 haona candra: 1 sridhara maha, 1902 sakabda /2037 bikrama sambat, ingreji: 11 agashta 1980 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
42 srisri bhubanesbara sadhubabara 42tama tirodhana tithi | 16 haona 1388 mari, thangca, saura: 17 haona candra: 1 sridhara maha, 1903 sakabda /2038 bikrama sambat, ingreji: 1 agashta 1981 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
43 srisri bhubanesbara sadhubabara 43tama tirodhana tithi | 4 haona 1389 mari, inasainasa, saura: 5 haona candra: 1 sridhara maha, 1904 sakabda /2039 bikrama sambat, ingreji: 21 julai 1982 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
44 srisri bhubanesbara sadhubabara 44tama tirodhana tithi | 23 haona 1390 mari, leipakapa, saura: 24 haona candra: 1 sridhara maha, 1905 sakabda /2040 bikrama sambat, ingreji: 9 agashta 1983 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
45 srisri bhubanesbara sadhubabara 45tama tirodhana tithi | 13 haona 1391 mari, lamuising, saura: 14 haona candra: 1 sridhara maha, 1906 sakabda /2041 bikrama sambat, ingreji: 29 julai 1984 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
46 srisri bhubanesbara sadhubabara 46tama tirodhana tithi | 32 haona 1392 mari, thangca, saura: 1 bhada candra: 1 sridhara maha, 1907 sakabda /2042 bikrama sambat, ingreji: 17 agashta 1985 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
47 srisri bhubanesbara sadhubabara 47tama tirodhana tithi | 20 haona 1393 mari, inasainasa, saura: 21 haona candra: 1 sridhara maha, 1908 sakabda /2043 bikrama sambat, ingreji: 6 agashta 1986 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
48 srisri bhubanesbara sadhubabara 48tama tirodhana tithi | 9 haona 1394 mari, lamuising, saura: 10 haona candra: 1 sridhara maha, 1909 sakabda /2044 bikrama sambat, ingreji: 26 julai 1987 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
49 srisri bhubanesbara sadhubabara 49tama tirodhana tithi | 28 haona 1395 mari, thangca, saura: 29 haona candra: 1 sridhara maha, 1910 sakabda /2045 bikrama sambat, ingreji: 13 agashta 1988 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: bariyana
50 srisri bhubanesbara sadhubabara 50tama tirodhana tithi | 17 haona 1396 mari, inasainasa, saura: 18 haona candra: 1 sridhara maha, 1911 sakabda /2046 bikrama sambat, ingreji: 2 agashta 1989 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
51 srisri bhubanesbara sadhubabara 51tama tirodhana tithi | 6 haona 1397 mari, ningthaukapa, saura: 7 haona candra: 1 sridhara maha, 1912 sakabda /2047 bikrama sambat, ingreji: 23 julai 1990 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
52 srisri bhubanesbara sadhubabara 52tama tirodhana tithi | 25 haona 1398 mari, lamuising, saura: 26 haona candra: 1 sridhara maha, 1913 sakabda /2048 bikrama sambat, ingreji: 11 agashta 1991 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
53 srisri bhubanesbara sadhubabara 53tama tirodhana tithi | 14 haona 1399 mari, sakalasena, saura: 15 haona candra: 1 sridhara maha, 1914 sakabda /2049 bikrama sambat, ingreji: 30 julai 1992 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
54 srisri bhubanesbara sadhubabara 54tama tirodhana tithi | 4 haona 1400 mari, leipakapa, saura: 5 haona candra: 1 sridhara maha, 1915 sakabda /2050 bikrama sambat, ingreji: 20 julai 1993 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
55 srisri bhubanesbara sadhubabara 55tama tirodhana tithi | 22 haona 1401 mari, ningthaukapa, saura: 23 haona candra: 1 sridhara maha, 1916 sakabda /2051 bikrama sambat, ingreji: 8 agashta 1994 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
56 srisri bhubanesbara sadhubabara 56tama tirodhana tithi | 11 haona 1402 mari, irei, saura: 12 haona candra: 1 sridhara maha, 1917 sakabda /2052 bikrama sambat, ingreji: 28 julai 1995 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
57 srisri bhubanesbara sadhubabara 57tama tirodhana tithi | 30 haona 1403 mari, sakalasena, saura: 31 haona candra: 1 sridhara maha, 1918 sakabda /2053 bikrama sambat, ingreji: 15 agashta 1996 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
58 srisri bhubanesbara sadhubabara 58tama tirodhana tithi | 19 haona 1404 mari, ningthaukapa, saura: 20 haona candra: 1 sridhara maha, 1919 sakabda /2054 bikrama sambat, ingreji: 4 agashta 1997 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
59 srisri bhubanesbara sadhubabara 59tama tirodhana tithi | 7 haona 1405 mari, irei, saura: 8 haona candra: 1 sridhara maha, 1920 sakabda /2055 bikrama sambat, ingreji: 24 julai 1998 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
60 srisri bhubanesbara sadhubabara 60tama tirodhana tithi | 26 haona 1406 mari, sakalasena, saura: 27 haona candra: 1 sridhara maha, 1921 sakabda /2056 bikrama sambat, ingreji: 12 agashta 1999 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
61 srisri bhubanesbara sadhubabara 61tama tirodhana tithi | 16 haona 1407 mari, leipakapa, saura: 17 haona candra: 1 sridhara maha, 1922 sakabda /2057 bikrama sambat, ingreji: 1 agashta 2000 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
62 srisri bhubanesbara sadhubabara 62tama tirodhana tithi | 4 haona 1408 mari, thangca, saura: 5 haona candra: 1 sridhara maha, 1923 sakabda /2058 bikrama sambat, ingreji: 21 julai 2001 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
63 srisri bhubanesbara sadhubabara 63tama tirodhana tithi | 23 haona 1409 mari, irei, saura: 24 haona candra: 1 sridhara maha, 1924 sakabda /2059 bikrama sambat, ingreji: 9 agashta 2002 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
64 srisri bhubanesbara sadhubabara 64tama tirodhana tithi | 13 haona 1410 mari, inasainasa, saura: 14 haona candra: 1 sridhara maha, 1925 sakabda /2060 bikrama sambat, ingreji: 30 julai 2003 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
65 srisri bhubanesbara sadhubabara 65tama tirodhana tithi | 32 haona 1411 mari, leipakapa, saura: 1 bhada candra: 1 sridhara maha, 1926 sakabda /2061 bikrama sambat, ingreji: 17 agashta 2004 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
66 srisri bhubanesbara sadhubabara 66tama tirodhana tithi | 20 haona 1412 mari, thangca, saura: 21 haona candra: 1 sridhara maha, 1927 sakabda /2062 bikrama sambat, ingreji: 6 agashta 2005 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
67 srisri bhubanesbara sadhubabara 67tama tirodhana tithi | 9 haona 1413 mari, inasainasa, saura: 10 haona candra: 1 sridhara maha, 1928 sakabda /2063 bikrama sambat, ingreji: 26 julai 2006 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
68 srisri bhubanesbara sadhubabara 68tama tirodhana tithi | 27 haona 1414 mari, ningthaukapa, saura: 28 haona candra: 1 sridhara maha, 1929 sakabda /2064 bikrama sambat, ingreji: 13 agashta 2007 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
69 srisri bhubanesbara sadhubabara 69tama tirodhana tithi | 17 haona 1415 mari, thangca, saura: 18 haona candra: 1 sridhara maha, 1930 sakabda /2065 bikrama sambat, ingreji: 2 agashta 2008 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
70 srisri bhubanesbara sadhubabara 70tama tirodhana tithi | 6 haona 1416 mari, sakalasena, saura: 7 haona candra: 1 sridhara maha, 1931 sakabda /2066 bikrama sambat, ingreji: 23 julai 2009 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
71 srisri bhubanesbara sadhubabara 71tama tirodhana tithi | 25 haona 1417 mari, inasainasa, saura: 26 haona candra: 1 sridhara maha, 1932 sakabda /2067 bikrama sambat, ingreji: 11 agashta 2010 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
72 srisri bhubanesbara sadhubabara 72tama tirodhana tithi | 14 haona 1418 mari, lamuising, saura: 15 haona candra: 1 sridhara maha, 1933 sakabda /2068 bikrama sambat, ingreji: 31 julai 2011 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
73 srisri bhubanesbara sadhubabara 73tama tirodhana tithi | 4 haona 1419 mari, irei, saura: 5 haona candra: 1 sridhara maha, 1934 sakabda /2069 bikrama sambat, ingreji: 20 julai 2012 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
74 srisri bhubanesbara sadhubabara 74tama tirodhana tithi | 21 haona 1420 mari, inasainasa, saura: 22 haona candra: 1 sridhara maha, 1935 sakabda /2070 bikrama sambat, ingreji: 7 agashta 2013 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
75 srisri bhubanesbara sadhubabara 75tama tirodhana tithi | 10 haona 1421 mari, lamuising, saura: 11 haona candra: 1 sridhara maha, 1936 sakabda /2071 bikrama sambat, ingreji: 27 julai 2014 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
76 srisri bhubanesbara sadhubabara 76tama tirodhana tithi | 29 haona 1422 mari, thangca, saura: 30 haona candra: 1 sridhara maha, 1937 sakabda /2072 bikrama sambat, ingreji: 15 agashta 2015 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: bariyana
77 srisri bhubanesbara sadhubabara 77tama tirodhana tithi | 18 haona 1423 mari, inasainasa, saura: 19 haona candra: 1 sridhara maha, 1938 sakabda /2073 bikrama sambat, ingreji: 3 agashta 2016 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
78 srisri bhubanesbara sadhubabara 78tama tirodhana tithi | 7 haona 1424 mari, ningthaukapa, saura: 8 haona candra: 1 sridhara maha, 1939 sakabda /2074 bikrama sambat, ingreji: 24 julai 2017 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: siddhi
79 srisri bhubanesbara sadhubabara 79tama tirodhana tithi | 26 haona 1425 mari, lamuising, saura: 27 haona candra: 1 sridhara maha, 1940 sakabda /2075 bikrama sambat, ingreji: 12 agashta 2018 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
80 srisri bhubanesbara sadhubabara 80tama tirodhana tithi | 16 haona 1426 mari, irei, saura: 17 haona candra: 1 sridhara maha, 1941 sakabda /2076 bikrama sambat, ingreji: 2 agashta 2019 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
81 srisri bhubanesbara sadhubabara 81tama tirodhana tithi | 5 haona 1427 mari, leipakapa, saura: 6 haona candra: 1 sridhara maha, 1942 sakabda /2077 bikrama sambat, ingreji: 21 julai 2020 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
82 srisri bhubanesbara sadhubabara 82tama tirodhana tithi | 23 haona 1428 mari, ningthaukapa, saura: 24 haona candra: 1 sridhara maha, 1943 sakabda /2078 bikrama sambat, ingreji: 9 agashta 2021 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
83 srisri bhubanesbara sadhubabara 83tama tirodhana tithi | 12 haona 1429 mari, irei, saura: 13 haona candra: 1 sridhara maha, 1944 sakabda /2079 bikrama sambat, ingreji: 29 julai 2022 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
84 srisri bhubanesbara sadhubabara 84tama tirodhana tithi | 31 haona 1430 mari, sakalasena, saura: 32 haona candra: 1 sridhara maha, 1945 sakabda /2080 bikrama sambat, ingreji: 17 agashta 2023 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
85 srisri bhubanesbara sadhubabara 85tama tirodhana tithi | 20 haona 1431 mari, ningthaukapa, saura: 21 haona candra: 1 sridhara maha, 1946 sakabda /2081 bikrama sambat, ingreji: 5 agashta 2024 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
86 srisri bhubanesbara sadhubabara 86tama tirodhana tithi | 8 haona 1432 mari, irei, saura: 9 haona candra: 1 sridhara maha, 1947 sakabda /2082 bikrama sambat, ingreji: 25 julai 2025 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
87 srisri bhubanesbara sadhubabara 87tama tirodhana tithi | 27 haona 1433 mari, sakalasena, saura: 28 haona candra: 1 sridhara maha, 1948 sakabda /2083 bikrama sambat, ingreji: 13 agashta 2026 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
88 srisri bhubanesbara sadhubabara 88tama tirodhana tithi | 17 haona 1434 mari, leipakapa, saura: 18 haona candra: 1 sridhara maha, 1949 sakabda /2084 bikrama sambat, ingreji: 3 agashta 2027 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
89 srisri bhubanesbara sadhubabara 89tama tirodhana tithi | 6 haona 1435 mari, lamuising, saura: 7 haona candra: 1 sridhara maha, 1950 sakabda /2085 bikrama sambat, ingreji: 23 julai 2028 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
90 srisri bhubanesbara sadhubabara 90tama tirodhana tithi | 25 haona 1436 mari, thangca, saura: 26 haona candra: 1 sridhara maha, 1951 sakabda /2086 bikrama sambat, ingreji: 11 agashta 2029 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
91 srisri bhubanesbara sadhubabara 91tama tirodhana tithi | 14 haona 1437 mari, inasainasa, saura: 15 haona candra: 1 sridhara maha, 1952 sakabda /2087 bikrama sambat, ingreji: 31 julai 2030 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
92 srisri bhubanesbara sadhubabara 92tama tirodhana tithi | 3 haona 1438 mari, lamuising, saura: 4 haona candra: 1 sridhara maha, 1953 sakabda /2088 bikrama sambat, ingreji: 20 julai 2031 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
93 srisri bhubanesbara sadhubabara 93tama tirodhana tithi | 21 haona 1439 mari, thangca, saura: 22 haona candra: 1 sridhara maha, 1954 sakabda /2089 bikrama sambat, ingreji: 7 agashta 2032 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
94 srisri bhubanesbara sadhubabara 94tama tirodhana tithi | 10 haona 1440 mari, inasainasa, saura: 11 haona candra: 1 sridhara maha, 1955 sakabda /2090 bikrama sambat, ingreji: 27 julai 2033 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
95 srisri bhubanesbara sadhubabara 95tama tirodhana tithi | 29 haona 1441 mari, leipakapa, saura: 30 haona candra: 1 sridhara maha, 1956 sakabda /2091 bikrama sambat, ingreji: 15 agashta 2034 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
96 srisri bhubanesbara sadhubabara 96tama tirodhana tithi | 18 haona 1442 mari, thangca, saura: 19 haona candra: 1 sridhara maha, 1957 sakabda /2092 bikrama sambat, ingreji: 4 agashta 2035 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
97 srisri bhubanesbara sadhubabara 97tama tirodhana tithi | 7 haona 1443 mari, sakalasena, saura: 8 haona candra: 1 sridhara maha, 1958 sakabda /2093 bikrama sambat, ingreji: 24 julai 2036 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: siddhi
98 srisri bhubanesbara sadhubabara 98tama tirodhana tithi | 26 haona 1444 mari, inasainasa, saura: 27 haona candra: 1 sridhara maha, 1959 sakabda /2094 bikrama sambat, ingreji: 12 agashta 2037 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
99 srisri bhubanesbara sadhubabara 99tama tirodhana tithi | 16 haona 1445 mari, ningthaukapa, saura: 17 haona candra: 2 sridhara maha, 1960 sakabda /2095 bikrama sambat, ingreji: 2 agashta 2038 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: aslesha | karana: balaba | yoga: byatipata
100 srisri bhubanesbara sadhubabara 100tama tirodhana tithi | 5 haona 1446 mari, irei, saura: 6 haona candra: 1 sridhara maha, 1961 sakabda /2096 bikrama sambat, ingreji: 22 julai 2039 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
101 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 101tama tirodhana tithi | 23 haona 1447 mari, sakalasena, saura: 24 haona candra: 1 sridhara maha, 1962 sakabda /2097 bikrama sambat, ingreji: 9 agashta 2040 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
102 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 102tama tirodhana tithi | 12 haona 1448 mari, ningthaukapa, saura: 13 haona candra: 1 sridhara maha, 1963 sakabda /2098 bikrama sambat, ingreji: 29 julai 2041 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
103 srisri bhubanesbara sadhubabara 103tama tirodhana tithi | 30 haona 1449 mari, thangca, saura: 31 haona candra: 1 sridhara maha, 1964 sakabda /2099 bikrama sambat, ingreji: 16 agashta 2042 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: bariyana
104 srisri bhubanesbara sadhubabara 104tama tirodhana tithi | 20 haona 1450 mari, sakalasena, saura: 21 haona candra: 1 sridhara maha, 1965 sakabda /2100 bikrama sambat, ingreji: 6 agashta 2043 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
105 srisri bhubanesbara sadhubabara 105tama tirodhana tithi | 8 haona 1451 mari, ningthaukapa, saura: 9 haona candra: 1 sridhara maha, 1966 sakabda /2101 bikrama sambat, ingreji: 25 julai 2044 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
106 srisri bhubanesbara sadhubabara 106tama tirodhana tithi | 27 haona 1452 mari, lamuising, saura: 28 haona candra: 1 sridhara maha, 1967 sakabda /2102 bikrama sambat, ingreji: 13 agashta 2045 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
107 srisri bhubanesbara sadhubabara 107tama tirodhana tithi | 17 haona 1453 mari, irei, saura: 18 haona candra: 1 sridhara maha, 1968 sakabda /2103 bikrama sambat, ingreji: 3 agashta 2046 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
108 srisri bhubanesbara sadhubabara 108tama tirodhana tithi | 6 haona 1454 mari, leipakapa, saura: 7 haona candra: 1 sridhara maha, 1969 sakabda /2104 bikrama sambat, ingreji: 23 julai 2047 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
109 srisri bhubanesbara sadhubabara 109tama tirodhana tithi | 24 haona 1455 mari, ningthaukapa, saura: 25 haona candra: 1 sridhara maha, 1970 sakabda /2105 bikrama sambat, ingreji: 10 agashta 2048 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
110 srisri bhubanesbara sadhubabara 110tama tirodhana tithi | 13 haona 1456 mari, irei, saura: 14 haona candra: 1 sridhara maha, 1971 sakabda /2106 bikrama sambat, ingreji: 30 julai 2049 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
111 srisri bhubanesbara sadhubabara 111tama tirodhana tithi | 32 haona 1457 mari, sakalasena, saura: 1 bhada candra: 1 sridhara maha, 1972 sakabda /2107 bikrama sambat, ingreji: 18 agashta 2050 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
112 srisri bhubanesbara sadhubabara 112tama tirodhana tithi | 21 haona 1458 mari, ningthaukapa, saura: 22 haona candra: 1 sridhara maha, 1973 sakabda /2108 bikrama sambat, ingreji: 7 agashta 2051 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
113 srisri bhubanesbara sadhubabara 113tama tirodhana tithi | 10 haona 1459 mari, thangca, saura: 11 haona candra: 1 sridhara maha, 1974 sakabda /2109 bikrama sambat, ingreji: 27 julai 2052 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
114 srisri bhubanesbara sadhubabara 114tama tirodhana tithi | 29 haona 1460 mari, irei, saura: 30 haona candra: 2 sridhara maha, 1975 sakabda /2110 bikrama sambat, ingreji: 15 agashta 2053 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: magha | karana: balaba | yoga: parigha
115 srisri bhubanesbara sadhubabara 115tama tirodhana tithi | 18 haona 1461 mari, leipakapa, saura: 19 haona candra: 1 sridhara maha, 1976 sakabda /2111 bikrama sambat, ingreji: 4 agashta 2054 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
116 srisri bhubanesbara sadhubabara 116tama tirodhana tithi | 8 haona 1462 mari, lamuising, saura: 9 haona candra: 1 sridhara maha, 1977 sakabda /2112 bikrama sambat, ingreji: 25 julai 2055 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: siddhi
117 srisri bhubanesbara sadhubabara 117tama tirodhana tithi | 26 haona 1463 mari, thangca, saura: 27 haona candra: 1 sridhara maha, 1978 sakabda /2113 bikrama sambat, ingreji: 12 agashta 2056 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
118 srisri bhubanesbara sadhubabara 118tama tirodhana tithi | 15 haona 1464 mari, inasainasa, saura: 16 haona candra: 1 sridhara maha, 1979 sakabda /2114 bikrama sambat, ingreji: 1 agashta 2057 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: siddhi
119 srisri bhubanesbara sadhubabara 119tama tirodhana tithi | 4 haona 1465 mari, lamuising, saura: 5 haona candra: 1 sridhara maha, 1980 sakabda /2115 bikrama sambat, ingreji: 21 julai 2058 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
120 srisri bhubanesbara sadhubabara 120tama tirodhana tithi | 22 haona 1466 mari, thangca, saura: 23 haona candra: 1 sridhara maha, 1981 sakabda /2116 bikrama sambat, ingreji: 9 agashta 2059 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
121 srisri bhubanesbara sadhubabara 121tama tirodhana tithi | 11 haona 1467 mari, inasainasa, saura: 12 haona candra: 1 sridhara maha, 1982 sakabda /2117 bikrama sambat, ingreji: 28 julai 2060 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
122 srisri bhubanesbara sadhubabara 122tama tirodhana tithi | 30 haona 1468 mari, leipakapa, saura: 31 haona candra: 1 sridhara maha, 1983 sakabda /2118 bikrama sambat, ingreji: 16 agashta 2061 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
123 srisri bhubanesbara sadhubabara 123tama tirodhana tithi | 20 haona 1469 mari, lamuising, saura: 21 haona candra: 2 sridhara maha, 1984 sakabda /2119 bikrama sambat, ingreji: 6 agashta 2062 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: magha | karana: balaba | yoga: bariyana
124 srisri bhubanesbara sadhubabara 124tama tirodhana tithi | 8 haona 1470 mari, sakalasena, saura: 9 haona candra: 1 sridhara maha, 1985 sakabda /2120 bikrama sambat, ingreji: 26 julai 2063 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
125 srisri bhubanesbara sadhubabara 125tama tirodhana tithi | 27 haona 1471 mari, inasainasa, saura: 28 haona candra: 1 sridhara maha, 1986 sakabda /2121 bikrama sambat, ingreji: 13 agashta 2064 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
126 srisri bhubanesbara sadhubabara 126tama tirodhana tithi | 17 haona 1472 mari, ningthaukapa, saura: 18 haona candra: 1 sridhara maha, 1987 sakabda /2122 bikrama sambat, ingreji: 3 agashta 2065 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
127 srisri bhubanesbara sadhubabara 127tama tirodhana tithi | 6 haona 1473 mari, irei, saura: 7 haona candra: 1 sridhara maha, 1988 sakabda /2123 bikrama sambat, ingreji: 23 julai 2066 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
128 srisri bhubanesbara sadhubabara 128tama tirodhana tithi | 24 haona 1474 mari, sakalasena, saura: 25 haona candra: 1 sridhara maha, 1989 sakabda /2124 bikrama sambat, ingreji: 11 agashta 2067 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
129 srisri bhubanesbara sadhubabara 129tama tirodhana tithi | 13 haona 1475 mari, ningthaukapa, saura: 14 haona candra: 1 sridhara maha, 1990 sakabda /2125 bikrama sambat, ingreji: 30 julai 2068 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
130 srisri bhubanesbara sadhubabara 130tama tirodhana tithi | 31 haona 1476 mari, thangca, saura: 32 haona candra: 1 sridhara maha, 1991 sakabda /2126 bikrama sambat, ingreji: 17 agashta 2069 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: bariyana
131 srisri bhubanesbara sadhubabara 131tama tirodhana tithi | 21 haona 1477 mari, sakalasena, saura: 22 haona candra: 1 sridhara maha, 1992 sakabda /2127 bikrama sambat, ingreji: 7 agashta 2070 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
132 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 132tama tirodhana tithi | 10 haona 1478 mari, leipakapa, saura: 11 haona candra: 2 sridhara maha, 1993 sakabda /2128 bikrama sambat, ingreji: 28 julai 2071 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: aslesha | karana: balaba | yoga: siddhi
133 srisri bhubanesbara sadhubabara 133tama tirodhana tithi | 29 haona 1479 mari, ningthaukapa, saura: 30 haona candra: 2 sridhara maha, 1994 sakabda /2129 bikrama sambat, ingreji: 15 agashta 2072 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: magha | karana: balaba | yoga: parigha
134 srisri bhubanesbara sadhubabara 134tama tirodhana tithi | 18 haona 1480 mari, irei, saura: 19 haona candra: 1 sridhara maha, 1995 sakabda /2130 bikrama sambat, ingreji: 4 agashta 2073 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
135 srisri bhubanesbara sadhubabara 135tama tirodhana tithi | 8 haona 1481 mari, inasainasa, saura: 9 haona candra: 1 sridhara maha, 1996 sakabda /2131 bikrama sambat, ingreji: 25 julai 2074 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
136 srisri bhubanesbara sadhubabara 136tama tirodhana tithi | 25 haona 1482 mari, ningthaukapa, saura: 26 haona candra: 1 sridhara maha, 1997 sakabda /2132 bikrama sambat, ingreji: 12 agashta 2075 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
137 srisri bhubanesbara sadhubabara 137tama tirodhana tithi | 14 haona 1483 mari, irei, saura: 15 haona candra: 1 sridhara maha, 1998 sakabda /2133 bikrama sambat, ingreji: 31 julai 2076 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
138 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 138tama tirodhana tithi | 4 haona 1484 mari, inasainasa, saura: 5 haona candra: 1 sridhara maha, 1999 sakabda /2134 bikrama sambat, ingreji: 21 julai 2077 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
139 srisri bhubanesbara sadhubabara 139tama tirodhana tithi | 22 haona 1485 mari, ningthaukapa, saura: 23 haona candra: 1 sridhara maha, 2000 sakabda /2135 bikrama sambat, ingreji: 8 agashta 2078 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
140 srisri bhubanesbara sadhubabara 140tama tirodhana tithi | 11 haona 1486 mari, thangca, saura: 12 haona candra: 1 sridhara maha, 2001 sakabda /2136 bikrama sambat, ingreji: 29 julai 2079 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
141 srisri bhubanesbara sadhubabara 141tama tirodhana tithi | 30 haona 1487 mari, irei, saura: 31 haona candra: 1 sridhara maha, 2002 sakabda /2137 bikrama sambat, ingreji: 16 agashta 2080 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
142 srisri bhubanesbara sadhubabara 142tama tirodhana tithi | 20 haona 1488 mari, inasainasa, saura: 21 haona candra: 1 sridhara maha, 2003 sakabda /2138 bikrama sambat, ingreji: 6 agashta 2081 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
143 srisri bhubanesbara sadhubabara 143tama tirodhana tithi | 9 haona 1489 mari, lamuising, saura: 10 haona candra: 1 sridhara maha, 2004 sakabda /2139 bikrama sambat, ingreji: 26 julai 2082 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
144 srisri bhubanesbara sadhubabara 144tama tirodhana tithi | 27 haona 1490 mari, thangca, saura: 28 haona candra: 1 sridhara maha, 2005 sakabda /2140 bikrama sambat, ingreji: 14 agashta 2083 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: bariyana
145 srisri bhubanesbara sadhubabara 145tama tirodhana tithi | 16 haona 1491 mari, inasainasa, saura: 17 haona candra: 1 sridhara maha, 2006 sakabda /2141 bikrama sambat, ingreji: 2 agashta 2084 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
146 srisri bhubanesbara sadhubabara 146tama tirodhana tithi | 5 haona 1492 mari, lamuising, saura: 6 haona candra: 1 sridhara maha, 2007 sakabda /2142 bikrama sambat, ingreji: 22 julai 2085 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
147 srisri bhubanesbara sadhubabara 147tama tirodhana tithi | 23 haona 1493 mari, thangca, saura: 24 haona candra: 1 sridhara maha, 2008 sakabda /2143 bikrama sambat, ingreji: 10 agashta 2086 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
148 srisri bhubanesbara sadhubabara 148tama tirodhana tithi | 12 haona 1494 mari, inasainasa, saura: 13 haona candra: 1 sridhara maha, 2009 sakabda /2144 bikrama sambat, ingreji: 30 julai 2087 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
149 srisri bhubanesbara sadhubabara 149tama tirodhana tithi | 31 haona 1495 mari, leipakapa, saura: 1 bhada candra: 1 sridhara maha, 2010 sakabda /2145 bikrama sambat, ingreji: 17 agashta 2088 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: parigha
150 srisri bhubanesbara sadhubabara 150tama tirodhana tithi | 21 haona 1496 mari, lamuising, saura: 22 haona candra: 1 sridhara maha, 2011 sakabda /2146 bikrama sambat, ingreji: 7 agashta 2089 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
151 srisri bhubanesbara sadhubabara 151tama tirodhana tithi | 10 haona 1497 mari, irei, saura: 11 haona candra: 1 sridhara maha, 2012 sakabda /2147 bikrama sambat, ingreji: 28 julai 2090 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
152 srisri bhubanesbara sadhubabara 152tama tirodhana tithi | 29 haona 1498 mari, sakalasena, saura: 30 haona candra: 2 sridhara maha, 2013 sakabda /2148 bikrama sambat, ingreji: 16 agashta 2091 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: magha | karana: balaba | yoga: parigha
153 srisri bhubanesbara sadhubabara 153tama tirodhana tithi | 18 haona 1499 mari, ningthaukapa, saura: 19 haona candra: 1 sridhara maha, 2014 sakabda /2149 bikrama sambat, ingreji: 4 agashta 2092 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
154 srisri bhubanesbara sadhubabara 154tama tirodhana tithi | 7 haona 1500 mari, irei, saura: 8 haona candra: 1 sridhara maha, 2015 sakabda /2150 bikrama sambat, ingreji: 24 julai 2093 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
155 srisri bhubanesbara sadhubabara 155tama tirodhana tithi | 25 haona 1501 mari, sakalasena, saura: 26 haona candra: 1 sridhara maha, 2016 sakabda /2151 bikrama sambat, ingreji: 12 agashta 2094 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
156 srisri bhubanesbara sadhubabara 156tama tirodhana tithi | 14 haona 1502 mari, ningthaukapa, saura: 15 haona candra: 1 sridhara maha, 2017 sakabda /2152 bikrama sambat, ingreji: 1 agashta 2095 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
157 srisri bhubanesbara sadhubabara 157tama tirodhana tithi | 3 haona 1503 mari, irei, saura: 4 haona candra: 1 sridhara maha, 2018 sakabda /2153 bikrama sambat, ingreji: 20 julai 2096 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
158 srisri bhubanesbara sadhubabara 158tama tirodhana tithi | 22 haona 1504 mari, sakalasena, saura: 23 haona candra: 1 sridhara maha, 2019 sakabda /2154 bikrama sambat, ingreji: 8 agashta 2097 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
159 srisri bhubanesbara sadhubabara 159tama tirodhana tithi | 11 haona 1505 mari, leipakapa, saura: 12 haona candra: 1 sridhara maha, 2020 sakabda /2155 bikrama sambat, ingreji: 29 julai 2098 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
160 srisri bhubanesbara sadhubabara 160tama tirodhana tithi | 30 haona 1506 mari, ningthaukapa, saura: 31 haona candra: 1 sridhara maha, 2021 sakabda /2156 bikrama sambat, ingreji: 17 agashta 2099 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
161 srisri bhubanesbara sadhubabara 161tama tirodhana tithi | 19 haona 1507 mari, irei, saura: 20 haona candra: 1 sridhara maha, 2022 sakabda /2157 bikrama sambat, ingreji: 6 agashta 2100 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
162 srisri bhubanesbara sadhubabara 162tama tirodhana tithi | 9 haona 1508 mari, inasainasa, saura: 10 haona candra: 1 sridhara maha, 2023 sakabda /2158 bikrama sambat, ingreji: 27 julai 2101 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: siddhi
163 srisri bhubanesbara sadhubabara 163tama tirodhana tithi | 26 haona 1509 mari, ningthaukapa, saura: 27 haona candra: 1 sridhara maha, 2024 sakabda /2159 bikrama sambat, ingreji: 14 agashta 2102 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
164 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 164tama tirodhana tithi | 16 haona 1510 mari, thangca, saura: 17 haona candra: 1 sridhara maha, 2025 sakabda /2160 bikrama sambat, ingreji: 4 agashta 2103 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
165 srisri bhubanesbara sadhubabara 165tama tirodhana tithi | 5 haona 1511 mari, inasainasa, saura: 6 haona candra: 1 sridhara maha, 2026 sakabda /2161 bikrama sambat, ingreji: 23 julai 2104 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
166 srisri bhubanesbara sadhubabara 166tama tirodhana tithi | 24 haona 1512 mari, leipakapa, saura: 25 haona candra: 1 sridhara maha, 2027 sakabda /2162 bikrama sambat, ingreji: 11 agashta 2105 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
167 srisri bhubanesbara sadhubabara 167tama tirodhana tithi | 12 haona 1513 mari, thangca, saura: 13 haona candra: 1 sridhara maha, 2028 sakabda /2163 bikrama sambat, ingreji: 31 julai 2106 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
168 2 haona 1514 mari, sakalasena, malamasa anai mahahana senuile 31 haona tirodhana utsaba aitai: srisri bhubanesbara sadhubabara 168tama tirodhana tithi | 31 haona 1514 mari, irei, saura: 1 bhada candra: 1 sridhara maha, 2029 sakabda /2164 bikrama sambat, ingreji: 19 agashta 2107 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: parigha
169 srisri bhubanesbara sadhubabara 169tama tirodhana tithi | 21 haona 1515 mari, inasainasa, saura: 22 haona candra: 1 sridhara maha, 2030 sakabda /2165 bikrama sambat, ingreji: 8 agashta 2108 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
170 srisri bhubanesbara sadhubabara 170tama tirodhana tithi | 10 haona 1516 mari, lamuising, saura: 11 haona candra: 1 sridhara maha, 2031 sakabda /2166 bikrama sambat, ingreji: 28 julai 2109 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
171 srisri bhubanesbara sadhubabara 171tama tirodhana tithi | 28 haona 1517 mari, thangca, saura: 29 haona candra: 1 sridhara maha, 2032 sakabda /2167 bikrama sambat, ingreji: 16 agashta 2110 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: bariyana
172 srisri bhubanesbara sadhubabara 172tama tirodhana tithi | 17 haona 1518 mari, inasainasa, saura: 18 haona candra: 1 sridhara maha, 2033 sakabda /2168 bikrama sambat, ingreji: 5 agashta 2111 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
173 srisri bhubanesbara sadhubabara 173tama tirodhana tithi | 6 haona 1519 mari, lamuising, saura: 7 haona candra: 1 sridhara maha, 2034 sakabda /2169 bikrama sambat, ingreji: 24 julai 2112 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
174 srisri bhubanesbara sadhubabara 174tama tirodhana tithi | 25 haona 1520 mari, thangca, saura: 26 haona candra: 1 sridhara maha, 2035 sakabda /2170 bikrama sambat, ingreji: 12 agashta 2113 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: bariyana
175 srisri bhubanesbara sadhubabara 175tama tirodhana tithi | 14 haona 1521 mari, sakalasena, saura: 15 haona candra: 2 sridhara maha, 2036 sakabda /2171 bikrama sambat, ingreji: 2 agashta 2114 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: aslesha | karana: balaba | yoga: byatipata
176 srisri bhubanesbara sadhubabara 176tama tirodhana tithi | 3 haona 1522 mari, ningthaukapa, saura: 4 haona candra: 1 sridhara maha, 2037 sakabda /2172 bikrama sambat, ingreji: 22 julai 2115 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
177 srisri bhubanesbara sadhubabara 177tama tirodhana tithi | 22 haona 1523 mari, lamuising, saura: 23 haona candra: 1 sridhara maha, 2038 sakabda /2173 bikrama sambat, ingreji: 9 agashta 2116 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
178 srisri bhubanesbara sadhubabara 178tama tirodhana tithi | 11 haona 1524 mari, irei, saura: 12 haona candra: 1 sridhara maha, 2039 sakabda /2174 bikrama sambat, ingreji: 30 julai 2117 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
179 srisri bhubanesbara sadhubabara 179tama tirodhana tithi | 30 haona 1525 mari, sakalasena, saura: 31 haona candra: 1 sridhara maha, 2040 sakabda /2175 bikrama sambat, ingreji: 18 agashta 2118 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
180 srisri bhubanesbara sadhubabara 180tama tirodhana tithi | 19 haona 1526 mari, ningthaukapa, saura: 20 haona candra: 1 sridhara maha, 2041 sakabda /2176 bikrama sambat, ingreji: 7 agashta 2119 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
181 srisri bhubanesbara sadhubabara 181tama tirodhana tithi | 8 haona 1527 mari, irei, saura: 9 haona candra: 1 sridhara maha, 2042 sakabda /2177 bikrama sambat, ingreji: 26 julai 2120 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
182 srisri bhubanesbara sadhubabara 182tama tirodhana tithi | 26 haona 1528 mari, sakalasena, saura: 27 haona candra: 1 sridhara maha, 2043 sakabda /2178 bikrama sambat, ingreji: 14 agashta 2121 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
183 srisri bhubanesbara sadhubabara 183tama tirodhana tithi | 15 haona 1529 mari, ningthaukapa, saura: 16 haona candra: 1 sridhara maha, 2044 sakabda /2179 bikrama sambat, ingreji: 3 agashta 2122 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
184 srisri bhubanesbara sadhubabara 184tama tirodhana tithi | 5 haona 1530 mari, thangca, saura: 6 haona candra: 2 sridhara maha, 2045 sakabda /2180 bikrama sambat, ingreji: 24 julai 2123 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: aslesha | karana: balaba | yoga: siddhi
185 srisri bhubanesbara sadhubabara 185tama tirodhana tithi | 24 haona 1531 mari, irei, saura: 25 haona candra: 2 sridhara maha, 2046 sakabda /2181 bikrama sambat, ingreji: 11 agashta 2124 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: magha | karana: balaba | yoga: bariyana
186 srisri bhubanesbara sadhubabara 186tama tirodhana tithi | 12 haona 1532 mari, leipakapa, saura: 13 haona candra: 1 sridhara maha, 2047 sakabda /2182 bikrama sambat, ingreji: 31 julai 2125 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: siddhi
187 srisri bhubanesbara sadhubabara 187tama tirodhana tithi | 31 haona 1533 mari, ningthaukapa, saura: 1 bhada candra: 1 sridhara maha, 2048 sakabda /2183 bikrama sambat, ingreji: 19 agashta 2126 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: parigha
188 srisri bhubanesbara sadhubabara 188tama tirodhana tithi | 21 haona 1534 mari, thangca, saura: 22 haona candra: 1 sridhara maha, 2049 sakabda /2184 bikrama sambat, ingreji: 9 agashta 2127 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: bariyana
189 srisri bhubanesbara sadhubabara 189tama tirodhana tithi | 10 haona 1535 mari, inasainasa, saura: 11 haona candra: 1 sridhara maha, 2050 sakabda /2185 bikrama sambat, ingreji: 28 julai 2128 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: siddhi
190 parahe: srisri bhubanesbara sadhubabara 190tama tirodhana tithi | 28 haona 1536 mari, leipakapa, saura: 29 haona candra: 1 sridhara maha, 2051 sakabda /2186 bikrama sambat, ingreji: 16 agashta 2129 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: parigha
191 srisri bhubanesbara sadhubabara 191tama tirodhana tithi | 17 haona 1537 mari, thangca, saura: 18 haona candra: 1 sridhara maha, 2052 sakabda /2187 bikrama sambat, ingreji: 5 agashta 2130 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: byatipata
192 srisri bhubanesbara sadhubabara 192tama tirodhana tithi | 6 haona 1538 mari, inasainasa, saura: 7 haona candra: 1 sridhara maha, 2053 sakabda /2188 bikrama sambat, ingreji: 25 julai 2131 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: baba | yoga: bajra
193 srisri bhubanesbara sadhubabara 193tama tirodhana tithi | 25 haona 1539 mari, leipakapa, saura: 26 haona candra: 1 sridhara maha, 2054 sakabda /2189 bikrama sambat, ingreji: 12 agashta 2132 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: baba | yoga: bariyana
194 srisri bhubanesbara sadhubabara 194tama tirodhana tithi | 14 haona 1540 mari, lamuising, saura: 15 haona candra: 2 sridhara maha, 2055 sakabda /2190 bikrama sambat, ingreji: 2 agashta 2133 | julakara paraga | tithi: dbitiya | nakshatra: aslesha | karana: balaba | yoga: byatipata
195 srisri bhubanesbara sadhubabara 195tama tirodhana tithi | 3 haona 1541 mari, sakalasena, saura: 4 haona candra: 1 sridhara maha, 2056 sakabda /2191 bikrama sambat, ingreji: 22 julai 2134 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra
196 srisri bhubanesbara sadhubabara 196tama tirodhana tithi | 22 haona 1542 mari, inasainasa, saura: 23 haona candra: 1 sridhara maha, 2057 sakabda /2192 bikrama sambat, ingreji: 10 agashta 2135 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
197 srisri bhubanesbara sadhubabara 197tama tirodhana tithi | 12 haona 1543 mari, ningthaukapa, saura: 13 haona candra: 1 sridhara maha, 2058 sakabda /2193 bikrama sambat, ingreji: 30 julai 2136 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: baba | yoga: siddhi
198 srisri bhubanesbara sadhubabara 198tama tirodhana tithi | 29 haona 1544 mari, thangca, saura: 30 haona candra: 1 sridhara maha, 2059 sakabda /2194 bikrama sambat, ingreji: 17 agashta 2137 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: magha | karana: kintugna | yoga: bariyana
199 srisri bhubanesbara sadhubabara 199tama tirodhana tithi | 18 haona 1545 mari, inasainasa, saura: 19 haona candra: 1 sridhara maha, 2060 sakabda /2195 bikrama sambat, ingreji: 6 agashta 2138 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: aslesha | karana: kintugna | yoga: byatipata
200 srisri bhubanesbara sadhubabara 200tama tirodhana tithi | 7 haona 1546 mari, lamuising, saura: 8 haona candra: 1 sridhara maha, 2061 sakabda /2196 bikrama sambat, ingreji: 26 julai 2139 | julakara paraga | tithi: pratipada | nakshatra: pushya | karana: kintugna | yoga: bajra

panglaka pasu lerikah

1| mula srisuryyasiddhanta, sribijnanananda sbami, kalikata 1316 sala (1939 khrih)
2| srisrihari bhakti bilasa, mulah srila gopalabhatta-gosbami, tikah srilasriyukta-sanatana-gosbami, sampadanah srisyamacarana kabiratna, kalikata 1318 bangabda
3| puratana panjika, prathama khanda -sricandra bidhyanidhi, 1311 sala, panji ehana sangrakshita ase kalakatara the riam Krishan ngission institute of Culture, library, acc. no: 92730, Class no: 5.29.23/shhri
4| 100 years indian Calendar by nagjivan naneshji nethabhai, 2nd Edition, 1926, panji ehanau sangrakshita ase kalakatara the riam Krishan ngission institute of Culture, library
5| bratotsaba-nirnaya-panjika
6| sunila kumara singha girakara “an illustrated dictorial shtory in Bishnupriya ngnaipuri shhi shri Bhubaneswarsadhu thakur”

panglaka pasu oyeba saitah
1| http://www.gobindabari.com
2| http://bishnupriyamanipuri.blogspot.com
3| http://www.prokerala.com

ganani panalake:
1| saphataoyyara panji, -Uttam Singha

Leave a Reply